Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti nedávne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v nasledujúcich veciach verejného obstarávania:

C‑403/21 SC NV Construct SRL proti Judeţul Timiş - CURIA – Zoznam výsledkov (europa.eu)

V tomto spore sa navrhovateľ domáhal vylúčenia troch uchádzačov a nového vyhodnotenia ponúk vo verejnej súťaži z dôvodu, že títo uchádzači nedodržali podmienky účasti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov, ktoré síce neboli uvedené v súťažných podkladoch, ale ktoré sa možno budú musieť vykonať v rámci plnenia predmetu zákazky. Podľa navrhovateľa mali uchádzači v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy využívať subdodávateľov s vylúčením akejkoľvek inej formy spolupráce a označiť subdodávateľa aj keď zo súťažných podkladov nebolo zrejmé, či bude potrebné tieto služby využiť, keďže táto činnosť sa mala uskutočniť „len v prípade potreby“. Súdny dvor preskúmal okolnosti prípadu a ustálil:

1.      Článok 58 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES v spojení so zásadami proporcionality a transparentnosti, zaručenými v článku 18 ods. 1 prvom pododseku tejto smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ má možnosť stanoviť ako podmienky účasti povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov uplatňujúcich sa na činnosti, ktoré sa možno budú musieť vykonať v rámci plnenia verejnej zákazky a ktoré nemajú zásadný význam.

2.      Zásady proporcionality a transparentnosti, zaručené v článku 18 ods. 1 prvom pododseku smernice 2014/24, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby boli súťažné podklady automaticky doplnené o kvalifikačné kritériá vyplývajúce z osobitných právnych predpisov uplatňujúcich sa na činnosti súvisiace so zákazkou, ktorá sa má zadať, ktoré neboli uvedené v týchto podkladoch a ktorých splnenie verejný obstarávateľ nemal v úmysle uložiť dotknutým hospodárskym subjektom.

3.      Článok 63 ods. 1 smernice 2014/24 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby bol uchádzač vylúčený z postupu verejného obstarávania z dôvodu, že neoznačil subdodávateľa, ktorého zamýšľa poveriť plnením povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov uplatňujúcich sa na činnosti súvisiace s dotknutou zákazkou, ktoré nie sú uvedené v súťažných podkladoch, ak tento uchádzač vo svojej ponuke spresnil, že by tieto povinnosti splnil prostredníctvom využitia kapacít iného subjektu, ale bez toho, aby s ním uzavrel subdodávateľskú zmluvu.

C‑682/21 „HSC Baltic“ UAB a ďalší proti Vilniaus miesto savivaldybės administracija - CURIA – Zoznam výsledkov (europa.eu)

Súdny dvor ustálil:

1.      Článok 18 ods. 1 a článok 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES sa má vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej v prípade, že verejný obstarávateľ ukončí verejnú zákazku zadanú skupine hospodárskych subjektov z dôvodu významných alebo pretrvávajúcich nedostatkov, ktoré spôsobili neplnenie zásadnej požiadavky v rámci tejto zákazky, sa každý člen tejto skupiny automaticky zapíše do zoznamu nespoľahlivých dodávateľov, a tým mu je v zásade dočasne znemožnená účasť na nových postupoch verejného obstarávania.

2.      Článok 18 ods. 4 a článok 57 ods. 4 písm. g) smernice 2014/24 sa má vykladať v tom zmysle, že: hospodársky subjekt, ktorý je členom skupiny, ktorej bola zadaná verejná zákazka, sa môže v prípade ukončenia tejto zmluvy z dôvodu nedodržania niektorej zásadnej požiadavky odvolávať na účely preukázania, že jeho zápis do zoznamu nespoľahlivých dodávateľov je neodôvodnený, na akékoľvek skutočnosti, vrátane skutočností týkajúcich sa tretích osôb, ako je vedúci partner tejto skupiny, ktoré môžu preukázať, že nie je príčinou nedostatkov vedúcich k ukončeniu tejto zmluvy, a že od neho nemožno rozumne požadovať, aby urobil viac, než čo na odstránenie týchto nedostatkov urobil.

3.      Článok 1 ods. 1 a 3 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014, sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát, ktorý v rámci stanovenia podmienok uplatnenia nepovinného dôvodu vylúčenia upraveného v článku 57 ods. 4 písm. g) smernice 2014/24 stanoví, že členovia skupiny hospodárskych subjektov, ktorým bola zadaná verejná zákazka, sú v prípade ukončenia tejto zmluvy z dôvodu nedodržania zásadnej požiadavky zapísaní do zoznamu nespoľahlivých dodávateľov, a tým v zásade dočasne vylúčení z účasti na nových postupoch verejného obstarávania, musí zaručiť právo týchto hospodárskych subjektov podať účinný prostriedok nápravy proti ich zápisu do tohto zoznamu.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.