Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k zmluvnej zábezpeke

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 12. 07. 2023 vydal rozhodnutie č. 14969-P/2022, týkajúce sa zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“, v ktorom sa zaoberal požiadavkou na zmluvnú zábezpeku (zábezpeku na záruku).

V predmetnom prípade kontrolovaný v Zmluve o dielo určil požiadavku, podľa ktorej bol zhotoviteľ povinný zložiť zábezpeku na záruku výhradne formou pripísania finančných prostriedkov na neúročený účet kontrolovaného. Dvaja záujemcovia požiadali kontrolovaného o umožnenie zloženia zábezpeky na záruku aj inou formou (formou bankovej záruky). Kontrolovaný ich žiadostiam nevyhovel. Za daného skutkového stavu konkrétneho prípadu (ktorý je podrobne opísaný v rozhodnutí predsedu úradu), predseda úradu dospel k záveru, že kontrolovaný porušil § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princíp nediskriminácie a princíp proporcionality, a to stanovením zmluvnej zábezpeky (zábezpeky na záruku) vo výške 10 % z ceny diela výlučne vo forme pripísania finančných prostriedkov na účet kontrolovaného počas trvania záručnej doby (päť rokov odo dňa nasledujúceho po dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela), bez možnosti alternatívneho spôsobu zloženia zmluvnej zábezpeky vo forme bankovej záruky, a to napriek tomu, že dva hospodárske subjekty ho o stanovenie alternatívneho spôsobu zloženia zmluvnej zábezpeky vo forme bankovej záruky počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk požiadali, pričom toto porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Úrad v snahe pôsobiť prevenčne upozorňuje na skutočnosť, že práve reakcie uchádzačov vyjadrené prostredníctvom žiadostí o vysvetlenie, resp. prostredníctvom revíznych postupov (žiadosť o nápravu) môžu napomôcť verejným obstarávateľom a obstarávateľom odstrániť neprimeranosť (neproporčnosť) a diskriminačnosť nastavených požiadaviek. Cieľom verejného obstarávania je vytvorenie súťažného prostredia, čím sa vytvára priestor na hospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. Práve korektné a logické požiadavky uchádzačov vznesené počas procesu verejného obstarávania vedia identifikovať problematické aspekty niektorých požiadaviek verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktoré nemožno vo všeobecnosti označiť za nesúladné so zákonom o verejnom obstarávaní. Za situácie, kedy je problematickosť určitej požiadavky identifikovaná priamo uchádzačmi a opodstatnenosť požiadavky nie je zo strany verejného obstarávateľa a obstarávateľa zrozumiteľne obhájená (ani v dokumentácii z verejného obstarávania a ani počas revíznych postupov), úrad uvedenú požiadavku vyhodnocuje v kontexte konkrétneho skutkového stavu s prihliadnutím na vplyv takejto požiadavky na hospodársku súťaž, ktorá sa realizovala práve v posudzovanom verejnom obstarávaní.  

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí v mimo odvolacom konaní.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.