Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Cezhraničie: VII. Výzva Euroregión Tatry na realizáciu individuálnych mikroprojektovVytlačiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2021 - Zväzok Euroregión „Tatry“ vyhlásil VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Individuálne mikroprojekty s cezhraničným charakterom môžu predkladať oprávnení žiadatelia v rámci prioritnej osi 3 pod názvom Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Podrobné informácie o oprávnenom území, oprávnených žiadateľoch a podmienkach realizácie mikroprojektu sú dostupné na web stránke Zväzku Euroregión „Tatry“.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na VII. výzvu*:
Prioritná os 3 – 57 037,19 EUR

*výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie individuálnych mikroprojektov
v štvrtej výzve môže byť zvýšená, v prípade, že sa v realizovaných mikroprojektoch z predchádzajúcich výziev vyskytnú úspory.

Oprávnené územie realizácie mikroprojektov:

 • na poľskej strane:
  • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
  • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
  • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.
 • na slovenskej strane:
  • Prešovský samosprávny kraj: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),
  • Žilinský samosprávny kraj: okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš.

V rámci VII. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty:
Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR

Miera spolufinancovania mikroprojektov:

 • maximálne 85 %  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
 • maximálne 5 % zo štátneho rozpočtu,
 • minimálne 10 % - vlastný vklad mikroprijímateľov.

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:
Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu   a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry“ najneskôr do 3.9.2021 do 15:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Iné dôležité informácie:

 1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 31.12.2021
 2. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľa a Príručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.
 3. Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu .
 4. V súvislosti so súčasnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19 sa školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry“ po predchádzajúcom dohodnutí termínu stretnutia.

Všetky informácie poskytuje:
Zväzok Euroregión „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel.+48 18 266 99 81,
www.pwt.euroregion-tatry.eu
pwt@euroregion-tatry.eu

Zdroj: sk.plsk.eu

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.