Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ďalšia výzva zameraná na súčasne umenie, kultúru a bilaterálnu spoluprácu bude čoskoro vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Granty EHP a Nórska

Cieľom výzvy CLT03 bude podpora projektov rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  aktivít súčasného umenia. Hlavnou ambíciou je podpora vysokokvalitných a profesionálnych aktivít v súčasnom umení, ktoré tvorí jadro kultúrneho a kreatívneho priemyslu a kreatívnej ekonomiky a prispieva k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu spoločenskému rastu.

Kód výzvy: CLT03

Predpokladaný termín vyhlásenie výzvy: október/november 2020

Predpokladaný termín uzávierky výzvy: január/február 2021

Výzva bude vyhlásená Správcom programu – Úradom vlády SR v rámci Grantov EHP 2014-2021

Projektový grant: 50 000 eur – 200 000 eur

Predpokladaná celková alokácia: 1 500 000 eur

Predpokladaný termín podpisu projektových zmlúv: október/november 2021

Spolufinancovanie:

  • pre štátnu správu sa spolufinancovanie nevyžaduje,
  • najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií,
  • najmenej 10 % výška spolufinancovania pre mimovládne organizácie, sociálnych partnerov a iné neziskové organizácie,
  • najmenej 20 % výška spolufinancovania pre súkromný sektor a iné inštitúcie.

Platby: platby v rámci projektu budú mať formu zálohovej platby, priebežných platieb a záverečnej platby. Výška zálohovej platby na projekty sa určí v projektovej zmluve.

Oprávnení žiadatelia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134[1] Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnení partneri:

Povinný partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov5 a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014- 2020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra. Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oblasť podpory: Schéma malých grantov podporí projekty na rozvoj kapacít kultúrnych aktérov a prácu s publikom, ktoré vyústia do organizácie podujatí zameraných na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení, podujatia venované umeleckej slobode a/alebo slobode prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie vzdelávacích inštitúcií.

Viac informácií nájdete tu.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.