Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ďalšie prerozdelenie zdrojov v dotačnom programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 1. júla 2021 - Ministerstvo kultúry pokračuje v prerozdeľovaní financií vo svojom dotačnom programe Obnovme si svoj dom (OSSD). Pre sedem národných kultúrnych pamiatok (NKP) v rámci podprogramu OSSD 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy vyčlení viac ako 4 milióny eur.

Dotačný program Obnovme si svoj dom je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácie rekonštrukcie a reštaurovania kultúrnych pamiatok, vrátane kultúrnych pamiatok v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

V závere minulého týždňa ministerstvo kultúry zverejnilo informáciu o 5 195 000 eur, ktoré prerozdelí medzi 322 pamiatok v rámci podprogramu OSSD Obnova kultúrnych pamiatok (1.1).

Dohromady tak rezort v rámci spomínaných dvoch podprogramov OSSD (1.1 a 1.5) prerozdelí viac ako 9 miliónov eur.

Podprogram OSSD 1.5 – Komplexná obnova NKP s prioritou ochrany a obnovy 
Výzva k podprogramu OSSD 1.5 na rok 2021 bola zverejnená 14. apríla 2021 a žiadosti bolo možné predkladať do 14. mája 2021. O finančnú dotáciu v podprograme 1.5 mohli žiadať národné kultúrne pamiatky zapísané v Zozname NKP s prioritou ochrany a obnovy, ktorého najnovšiu verziu schválila vláda SR v apríli 2021. Minimálna výška požadovanej dotácie na jeden projekt je v prípade tohto podprogramu 150 000 eur a maximálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je 950 000 eur.

Ministerstvo kultúry prijalo v podprograme 42 žiadostí, pri čom všetky podmienky výzvy splnilo 40 z nich. Po ich posúdení rezort podporil 7 projektov v celkovej alokovanej sume 4 104 097 eur.

Viac ako 4 milióny eur pripravených pre 7 národných kultúrnych pamiatok 
Celková alokovaná suma 4 104 97 eur bude prerozdelená medzi nasledujúcich 7 projektov:

Kaštieľ s areálom v Moravanoch nad Váhom – komplexná rekonštrukcia, reštaurovanie a obnova národnej kultúrnej pamiatky (I. etapa). Cieľom je prinavrátiť kaštieľu jeho pôvodnú funkciu, ktorú mal v minulosti, keď spadal pod Fond výtvarných umení. V rámci projektu sa buduje unikátne miesto na Slovensku, ktoré spojí výstavné priestory a rezidenčný priestor pre mladých umelcov; t.j.  ateliéry i možnosť ubytovania.

Obnova kúrie so sýpkou v obci Odorín – podporený projekt predstavuje 1. etapu obnovy, ktorá spočíva z komplexného statického zabezpečenia celej stavby, rekonštrukcie krovu a strechy s komínmi, napojením objektu na verejné inžinierske siete a ich výmenou vo vnútri objektu, reštaurátorskej obnovy fasády kúrie so sýpkou zo 17. storočia.

Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom Hudby v Bratislave, ktorý čaká komplexná oprava strechy, aby v podkroví objektu mohla vzniknúť koncertná sála.

Klasicistická kúria v Sobotišti – Rekonštrukcia (I. etapa) – niekdajšia klasicistická kúria nižšej šľachty je v súčasnosti vo veľmi vážnom stave, s narušenou statikou a poškodenou strechou. Pre zachovanie tejto pamiatky je rekonštrukcia nevyhnutná.

Kláštor minoritov, Kaplnka r.k. Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku – niekdajšia pohrebná kaplnka rodu Zápoľských je ukážkou špičkovej gotiky na Slovensku. Táto jedinečná stavba je inšpirovaná parížskou gotickou kaplnkou Sainte-Chapelle.

Komplexná obnova a sprístupnenie NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – projekt predstavuje komplexnú pamiatkovú obnovu v podobe rekonštrukčných a reštaurátorských prác na rozsiahlom kláštornom objekte, ktorého vznik sa datuje až do polovice 13. storočia.

Zámok Kunerad – komplexná rekonštrukcia (II. etapa) – Kunerad bol postavený v rokoch 1914-1916,  pôvodne ako poľovnícky zámoček rodiny pruského Junkera, grófa Valentina von Ballestrema; mal slúžiť tiež ako letné sídlo na poľovačky pruských a rakúskych cisárov. Počas svojej  histórie už trikrát vyhorel, čo sa podpísalo na poškodenej statike pamiatkovo chráneného objektu.

Odborná komisia podprogramu OSSD 1.5 
O výbere podporených projektov v podprograme 1.5 rozhodovala päťčlenná odborná komisia v zložení: Ing. Vladimír Kohút (statik), Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. (vedúci katedry Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave),  Mgr. art. Juraj Puškár (Komora reštaurátorov), Ing. Ľubor Suchý, PhD. (Krajský pamiatkový úrad Prešov) a Mgr. Juraj Žáry,CSc. (VŠVU v Bratislave). Odborné posudky k jednotlivým objektom vypracoval pre dotačnú komisiu Pamiatkový úrad SR prostredníctvom svojho Projektu Pro Monumenta, ktorý je zameraný na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok na Slovensku a prispieva tak k odbornej starostlivosti o ne.

Úspešných žiadateľov a žiadateľky čaká verejné obstarávanie

Samotná realizácia podporených projektov v podprograme 1.5 bude prebiehať tri roky. Zoznam úspešných žiadateľov a žiadateliek o dotáciu je iba predbežný – v roku 2021 ich, totiž čaká najprv verejné obstarávanie dodávateľov na predmetné sumy a rekonštrukčné práce. Čas majú do konca novembra 2021. Až po ukončení verejných obstarávaní budú ich dotácie schválené a sumy sa upravia podľa výsledkov verejných obstarávaní. V decembri by následne mali podpisovať zmluvy s ministerstvom kultúry a ďalšie dva roky môžu vykonávať rekonštrukčné a reštaurátorské práce.

Zdroj: culture.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.