Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Dôležité upozornenie – Nový informačný systém eForms je nasadený do prevádzky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

S účinnosťou od 16. 10. 2023 (pondelok) 9:00 hod. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nasadil do prevádzky  informačný systém eForms (IS eForms), ktorý nahradil Informačný systém zberu údajov (IS ZÚ). 

Národný projekt IS eForms sa realizoval v nadväznosti na povinnosti vyplývajúce pre Slovensku republiku z Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2019/1780 z 23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986.

Informačný systém eForms bol vytvorený spoločnosťou Slovensko IT, a.s., Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 53 268 652 na základe Zmluvy o spolupráci č. 024-Z/2022 zo dňa 28.04. 2022. 

Na základe vyššie uvedených skutočností ÚVO upozorňuje na nasledovné:

 1. Ku všetkým doteraz vytvoreným a realizovaným zákazkám bude možné odosielať oznámenia už len prostredníctvom nového IS eForms.
 2. IS eForms v plnej miere nahrádza IS ZÚ, tzn. obsahuje všetky typy formulárov, t.j.:
  • formuláre pre nadlimitné oznámenia,
  • formuláre pre podlimitné oznámenia, vrátane výzvy pre zákazky s nízkou hodnotou,
  • formulár referencie,
  • formuláre pre súhrnné správy,
  • formuláre oznamovacích povinností,
  • formuláre ostatných podaní a žiadostí, vrátane žiadostí o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov a žiadostí o metodické usmernenie.
 3. Pre uľahčenie práce je k dispozícii Používateľská príručka k IS eForms, ktorú nájdete na nasledujúcom  odkaze. Príručka obsahuje:
  • prehľad zásadných zmien IS eForms oproti predchádzajúcemu IS ZÚ,
  • predstavenie prostredia IS eForms a jeho základných funkcionalít,
  • postupy a tipy ako vyplniť a odoslať formulár.
 4. Pri prípadných problémoch s vypĺňaním a odosielaním elektronických formulárov v novom IS eForms poskytnú odbornú pomoc aj jednotlivé stále pracoviská vo Vašom kraji. Kontaktné informácie na všetky stále pracoviská nájdete na tomto odkaze: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/oddelenie-regionalnych-centier
 5. V prípade akýchkoľvek technických problémov sa obráťte na náš HELPDESK:

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.