Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ekologický nákup počítačov, monitorov, tabletov a smartfónov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2023 schválila uznesením č. 706/2023 aktualizáciu metodickej príručky pre produktovú skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny,“ ktorú spoločne pripravili Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a Úrad pre verejné obstarávanie. Táto aktualizácia metodickej príručky vyplynula z dôvodu rýchleho vývoja a rozvoja v tejto produktovej skupine.

Aktualizovaná metodická príručka obsahuje environmentálne charakteristiky pre produktovú skupinu počítače, monitory, tablety a smartfónyVnútorne sa člení na päť kategórií a zameriava sa v nichna predĺženie životnosti výrobku, na spotrebu energie, obsah nebezpečných látok vo výrobkoch, na nakladanie s výrobkami po skončení ich životnosti a na renovované/repasované zariadenia.V závislosti od kategórie sú v metodike uvedené environmentálne charakteristiky, ktoré je možné použiť v technickej špecifikácii opisu predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania a v zmluvnej doložke.Aplikácia povinností vyplývajúcich z aktualizovanej metodickej príručky je záväzná pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, pričom pre územnú samosprávu má odporúčacícharakter.

Predseda ÚVO Peter Kubovič po výjazdovom rokovaní vlády poznamenal: „Som rád, že sme urobili ďalší krok k zelenšiemu Slovensku a dúfam, že uvedený materiál pomôže verejným obstarávateľom pri príprave súťaží.“

Znenie metodickej príručky pre produktovú skupinu Počítače, monitory, tablety a smartfóny (pdf, 1.09 MB) nájdete v záložke Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.