Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Environmentálny fond - Špecifikáciu činností podpory na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. júla 2021 - Združenie miest a obcíé Slovenska dáva do pozornosti informáciu, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Špecifikáciu činností podpory na rok 2022. Termín predkladania žiadostí je do 31. októbra 2021.

Žiadatelia podávajú žiadosti cez elektronický systém, ktorý im zabezpečuje väčší komfort a vyššiu mieru transparentnosti. Zároveň majú žiadatelia zákonnú povinnosť doručiť jeden originál žiadosti do poštového priečinku fondu, pričom rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu alebo doručiť jeden originál žiadosti osobne na adresu Environmentálneho fondu a rozhodujúcim dátumom v tomto prípade je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín. V platnosti aj naďalej ostáva možnosť, že záujemcovia o dotáciu môžu podať žiadosti aj prostredníctvom elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Tento variant platí pre orgány verejnej moci.

Envirofond v rámci podpory činnosti na rok 2022 podporí projekty zamerané na tri oblasti. Ide o oblasť ochrany ovzdušia (A), ochrany a využívanie vôd (B) a rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C).

Záujemcovia tak majú možnosť v rámci oblasti ochrany ovzdušia získať finančnú podporu napríklad na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla, nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a podobne. Oblasť ochrany a využívania vôd ponúka možnosť podpory na rekonštrukciu alebo intenzifikáciu existujúcich čistiarní odpadových vôd, budovanie verejných kanalizácii alebo verejných vodovodov. Žiadatelia, ktorí majú záujem podieľať sa napríklad aj na znižovaní množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov v rámci rozvoja odpadového a obehového hospodárstva, môžu od Envirofondu získať financie napríklad na zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

V prípadoch mimoriadnych závažných environmentálnych situácií a havárií v súvislosti s odstraňovaním následkov havárie v odpadoch a mimoriadnym zhoršením alebo ohrozením kvality vôd, môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu v priebehu celého kalendárneho roka 2022 obdobnými spôsobmi ako pri ostatných podporovaných oblastiach.

Zamestnanci Environmentálneho fondu budú žiadateľom a ich otázkam v súvislosti so zverejnenou Špecifikáciou činnosti podpory na rok 2022 nápomocní na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk alebo telefonicky.

Dokument „Špecifikácie činností podpory na rok 2022“ nájdete TU 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.