Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Európska komisia prijala 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Podľa správy PIF finančný vplyv odhalených podvodov na rozpočet EÚ v roku 2020 naďalej klesal. V roku 2020 bolo na OLAF nahlásených spolu 1 056 podvodných nezrovnalostí s celkovým finančným dosahom 371 miliónov EUR, čo je o 20% menej ako v roku 2019 a je pokračovaním v neustálom znižovaní za posledných päť rokov. Zistené nepodvodné nezrovnalosti zostali čo do počtu stabilné, ale ich suma poklesla o 6%. 

V roku 2020 a v prvej polovici roku 2021 nastal pokrok v týchto oblastiach: 

  • začala fungovať Európska prokuratúra,
  • bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2223 z 23. decembra 2020 pre úrad OLAF, ktoré zaisťuje efektívnu spoluprácu s Európskou prokuratúrou a posilňuje vyšetrovacie právomoci OLAF-u,
  • boli stanovené prísnejšie pravidlá o podmienenosti prideľovania rozpočtu EÚ v prípadoch, keď porušenie zásad právneho štátu má vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ,
  • nastal pozitívny pokrok pri implementácii Stratégie Komisie pre boj proti podvodom, pričom dve tretiny plánovaných opatrení sú implementované a zvyšná tretina prebieha.

Správa PIF tiež ponúka úvahu o nových rizikách a výzvach pre finančné záujmy EÚ vyplývajúcich z krízy COVID-19 a o nástrojoch, ako im predchádzať. Komisia a členské štáty by nemali znížiť svoju ochranu pred týmito rizikami, uvádza sa v správe na záver, a naďalej usilovne pracovať na zlepšení prevencie a odhaľovania podvodov.

32. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ je dostupná na webovej stránke OLAF-u v časti:

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 19/2021 zo dňa 20. septembra 2021 (pozn. tlačová správa bude v slovenskom jazyku zverejnená zo strany OLAF od 12. 10. 2021):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/20-09-2021/eu-budget-eus-anti-fraud-efforts-bear-fruit-2020_en  

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.