Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Finančná podpora z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. júna 2021 - Slovensko žiada o finančnú podporu z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie. Cieľom je zmierniť dopad koronakrízy a pripraviť ich na podobné situácie v budúcnosti.

Ministerstvo kultúry pripravilo návrh opatrení na zmiernenie dopadov pandémie v sektore kultúry. V zaslanom návrhu zmeny revízie IROP, ktorá je v súčasnosti v schvaľovacom procese na Európskej komisii, sú opatrenia zamerané na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií.

Za účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 budú Slovensku prostredníctvom iniciatívy REACT EÚ poskytnuté dodatočné finančné zdroje. Podpora z týchto zdrojov  sa zrealizuje aj prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci tematického cieľa č. 13 IROP „Podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“.

Balík REACT-EÚ (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) je dodatočným nástrojom Európskej únie na zmiernenie dosahov koronakrízy na ekonomiky členských krajín. Cieľom iniciatívy je zvýšenie podpory súdržnosti medzi členskými štátmi EÚ a podpora odolnosti a udržateľnosti ekonomík v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami na nápravu dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou.

Pomoc pre kultúrne inštitúcie

Časť dotácií z balíka REACT-EÚ je určená aj pre slovenský kultúrny sektor. Cieľom týchto dotácií je zabezpečiť modernizáciu, inovatívnosť a zvýšenie hygienických štandardov kultúrnych inštitúcií, aby  mohli v budúcnosti lepšie a flexibilnejšie reflektovať na prípadné situácie podobné pandémii COViD-19. Podpora má týmto inštitúciám zároveň pomôcť prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastali v sektore kultúrneho a kreatívneho priemyslu v dôsledku pandémie.

Podporovanými aktivitami preto budú investície do materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav súvisiacich so zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov.

Podpora z balíka REACT EÚ je zameraná na samosprávne kraje a obce/mestá/mestské časti a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú najväčšími prevádzkovateľmi a vlastníkmi kultúrnej infraštrutúry.

Po schválení revízie IROP zo strany Európskej komisie pripraví MK SR vyhlásenie výzvy. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je júl 2021. Bližšie podrobnosti týkajúce sa výzvy budú zverejnené na webovom sídle MK SR.

Zdroj: culture.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.