Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Grantová výzva Ekoobec 2022 je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. mája 2022 - Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje 9. ročník grantového programu Ekoobec. Jeho cieľom je podporiť ekologický prístup a energetickú efektívnosť vo vybraných obciach, v lokalitách v okolí závodov Slovenských elektrární. Prijímanie žiadosti o grant je do 22. mája 2022.

Ciele a zameranie podprogramu Ekoobec 2022

Cieľom programu všeobecne je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, podporu inovatívnych lokálnych projektov, ktorých spoločným menovateľom sú udržateľné a koncepčné riešenia. Ročník 2022 je zameraný na podporu a rozširovanie cyklo dopravy, tvorbu bezpečnej infraštruktúry v mestách a obciach v okolí škôl a na frekventovaných miestach v súlade so zásadami dopravne civilizovaného sídla, s cieľom nielen dopravu upokojiť, ale aj podporiť rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2022 na podporu tohto projektu celkovo 50 000 EUR.

Oblasti podpory:

  • Podpora budovania dopravne civilizovaného sídla, upokojenie dopravy v zmysle zabezpečenia takých prvkov, ktoré autá nezastavujú, ale udržiavajú ich v požadovanej rýchlosti (30 km/h), predovšetkým na frekventovaných miestach a pri bodoch záujmu (školy, škôlky, obľúbené verejné priestranstvá)
  • Kvalitné stojany (bicykle, kolobežky) pri bodoch záujmu (školy, škôlky, obľúbené verejné priestranstvá)

Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny. 

Projekty musia byť realizované vo verejnej infraštruktúre a objektoch, prípadne v objektoch neziskových organizácii, ktoré pravidelne využívajú obyvatelia obce. Objekty, zariadenia musia byť vlastnené alebo dlhodobo prenajímané verejnou správou (školy, úrady, verejné priestory) alebo neziskovými organizáciami. Aktivity týkajúce sa objektov v súkromnom vlastníctve podporené nebudú.

Oprávneným subjektom sú:

V prípade, že bude žiadateľom v programe iný subjekt ako samospráva, súčasťou jeho žiadosti musí byť vyjadrenie dotknutej samosprávy (obecný úrad) k nominácii tohto žiadateľa za príslušnú obec a tiež jej vyjadrenie k zámeru predstavenému v žiadosti. Cieľom je vytvorenie priestoru na spoluprácu so samotnou samosprávou a zosúladenie zámeru s víziou rozvoja dotknutej obce/mesta.

Oprávnení žiadatelia o grant:

Žiadosť o grant môže predložiť iba jeden samosprávou nominovaný subjekt z vybraného mesta alebo obce, prípadne samospráva samotná.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

O aký grant môže subjekt žiadať?

  • minimálna výška grantu je 2000 EUR, maximálna suma grantu je 5 000 EUR
  • v systéme Darca uveďte žiadanú sumu, najviac 5 000 EUR.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Ďalšie informácie sú dostupné TU.

Zdroj: Nadácia Pontis

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.