Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Grantový program Podpora malých inovácii 2022: digitalizácia je otvorený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Druhý ročník  grantového programu je otvorený. Žiadať o grant môžu projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska s pomocou využitia procesu digitalizácie. Žiadať o grant môžu aj samosprávy z východného Slovenska.

Poslanie programu
Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré skvalitnia prostredie východného Slovenska pomocou digitalizácie. Podporí projekty zamerané na digitalizáciu kultúrneho a duchovného dedičstva, literárnych, historických a folklórnych pamiatok, hmotného a nehmotného dedičstva východného Slovenska.

Grantový program podporí aj vzdelávacie projekty, ktoré pomôžu zvyšovať základné digitálne zručnosti pre rôzne cieľové skupiny. Program podporí aj rozvoj digitálnych technológií a inovatívnych riešení v oblasti aktuálnych spoločenských výziev  v rôznych rovinách, napríklad v oblasti energií, zdravia, ekológie a pod.

Kto môže žiadať o grant

Grantový program je určený týmto subjektom:
registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),

  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
  • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
  • neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
  • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
  • univerzitám, školám, školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych, miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska a na území východného Slovenska,štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, Slovenskému Červenému krížu.

Výška grantu
Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 7 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené je 119 000 eur. Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 10%.

Žiadosti je potrebné predložiť do 30. novembra 2022.

Bližšie informácie nájdete TU.

Zdroj: Nadácia VSE

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.