Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o implementácii EŠIF k 31. júlu 2022

Kategória: Aktuality

Bratislava - 19. augusta 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,78 mld. EUR) je k 31.7.2022 čerpanie zdrojov vo výške 9,13 mld. EUR.

To predstavuje čerpanie na úrovni 54,42 %. Z pohľadu novej legislatívy - uplatnenie 100 % financovania výdavkov zo strany EK v 7. a 8. účtovnom roku, t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ, dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie 9,92 mld. EUR, čo  predstavuje 59,11 % z celkovej alokácie.

Pôvodná alokácia zdrojov EÚ pre programové obdobie 2014-2020 (v rámci pravidla n+3 do 2023) bola na úrovni 15,3 mld. EUR. Výška alokácie sa vzhľadom na vývoj situácie a okolnosti v EÚ navýšila na úroveň 16,78 mld. EUR:

  • V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU pre SR v rámci 1. tranže je vo výške 597 022 495 EUR a navýšila alokácie OP Ľudské zdroje o 316 832 573 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 194 900 994 EUR a OP Efektívna verejná správa o 85 288 928 EUR od 30.6.2021.
  • V novembri 2021 boli pre Slovenskú republiku schválené prostriedky 2. tranže REACT-EU v celkovej výške 125 230 082 EUR (nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka). Aktuálne prebiehajú revízie operačných programov, ktorými budú zo strany EK schválené navýšenia alokácií v rámci OP Ľudské zdroje o 66 458 080 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 40 881 990 EUR a OP Efektívna verejná správa o 17 890 012 EUR. Revízie OP budú postupne predkladané na schválenie EK v nasledujúcom období.
  • V apríli 2022 Európska komisia zaslala na účty Ministerstva financií SR dodatočné zálohové platby zo zdrojov REACT-EU vo výške 193,6 mil. EUR (z toho OP Ľudské zdroje 107,7 mil. EUR, Integrovaný regionálny OP 66,3 mil. EUR a OP Efektívna verejná správa 19,6 mil. EUR). Dodatočné zálohové platby sú určené pre najviac zasiahnuté členské štáty utečeneckou krízou, pričom poskytuje dočasnú dodatočnú likviditu pre členské štáty.
  • Od 31.7.2021 sa predĺžilo programové obdobie Programu rozvoja vidieka (PRV) do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu vo výške 740,48 mil. EUR. Pôvodná alokácia PRV bola 1,560 mld. EUR.
  • Od 30.9.2021 evidujeme zníženie alokácie v rámci OP RH (zníženie o dekomitment za rok 2020) v sume 2,136 mil. EUR
  • Od 3.2.2022 sa v súlade s nariadením EÚ 2021/1017 znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR.
  • Od 24.6.2022 evidujeme navýšenie alokácie OP ĽZ o 2. tranžu zdrojov REACT-EÚ v sume 66,458 mil. EUR
  • Od 8.7.2022 už evidujeme aj navýšenie alokácie IROP a OP EVS o 2. tranžu zdrojov REACT-EU (IROP o 40,88 mil. EUR a OP EVS o 17,89 mil. EUR)

 

EÚ zmenou legislatívy umožnila všetkým členským štátom využiť možnosť 100% financovania v rámci siedmeho a ôsmeho účtovného roka, t. j. preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ. Uvedené neznamená navýšenie celkovej alokácie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ, dočasné 100% preplatenie sa vzťahuje na úroveň EK – členský štát a nie na členský štát – prijímateľ. Po zohľadnení tejto zmeny legislatívy EK pre siedmy účtovný rok predstavuje čerpanie na úrovni 58,55 %.

Zdroje EŠIF vo výzvach a vyzvaniach

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (16,72 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.7.2022 finančné prostriedky vo výške 22,80 mld. EUR, čo predstavuje 136,19 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Kontrahované zdroje EŠIF

K 31.7.2022 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 15,39 mld. EUR, čo predstavuje 91,71 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Čerpanie zdrojov EŠIF

K 31.7.2022 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 9,13 mld. EUR, čo predstavuje 54,42 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Prehľad implementácie EŠIF za 2021 a 2022 podľa jednotlivých mesiacov:

Informácia o implementácii EŠIF k 31. júlu 2022

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

* Od 30.6.2021 evidujeme navýšenie alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 o 1. tranžu zdrojov REACT–EU v sume 597,02 mil. EUR. Navýšené boli alokácie 3 OP.

** Od 31.7.2021 sa predĺžilo programové obdobie PRV do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu vo výške 740,48 mil. EUR.

***Od 3.2.2022 sa znížila alokácia EPFRV na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. EUR.

****Od 24.6.2022 evidujeme navýšenie alokácie OP ĽZ o 2. tranžu zdrojov REACT-EÚ v sume 66,458 mil. EUR

*****Od 8.7.2022 už evidujeme aj navýšenie alokácie IROP a OP EVS o 2. tranžu zdrojov REACT-EU (IROP o 40,88 mil. EUR a OP EVS o 17,89 mil. EUR)

Prehľad implementácie jednotlivých OP k 31.7.2022 v porovnaní s implementáciou OP k 30.6.2022

Informácia o implementácii EŠIF k 31. júlu 2022

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Za Certifikačný orgán (MF SR) pre EŠIF (všetky OP okrem PRV t.j. bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), t.j. alokácia bez EPFRV: 14,38 mld. EUR) sa k 31.7.2022 sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 769,67 mil. EUR.

Na základe stavu deklarovaných výdavkov (po zohľadnení zmien legislatívy EÚ) k 31.7.2022 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 200,51 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2022 je k 31.7.2022 splnený pre 6 operačných programov: OP Integrovaná nfraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc, Program Interreg V-A SK-CZ a Program spolupráce INTERACT III.

Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022, 2023 a 2024 a zostávajúcej sumy potrebnej deklarovať do konca programového obdobia:

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 200,51 mil. EUR.

Ostáva deklarovať na EK pre vyčerpanie alokcáie v 2023 a 2024: 6 069,71 mil. EUR .

Implementácia EŠIF k 31.7.2022 - Certifikačný orgán MF SR a MIRRI SR

 

Zdroj: partnerskadohoda.sk / finance.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.