Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Informácia o implementácii EŠIF k 31. októbru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. novembra 2021 – Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) boli k 31.10.2021 schválené prostriedky vo výške 7,64 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 45,79 %.

V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré EK vyčlenila na podporu eliminovania dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU pre SR (nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka) v rámci 1. tranže je vo výške 597 022 495 EUR a navýšila alokácie OP Ľudské zdroje o 316 832 573 EUR, Integrovaného regionálneho OP o 194 900 994 EUR a OP Efektívna verejná správa o 85 288 928 EUR.

Zdroje EŠIF vo výzvach a vyzvaniach

Z celkovej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 (16,68 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku ku dňu 31.10.2021 finančné prostriedky vo výške 21,28 mld. EUR, čo predstavuje 127,86 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

 Informácia o implementácii EŠIF k 31. októbru 2021

Kontrahované zdroje EŠIF

Ku dňu 31.10.2021 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované prostriedky v hodnote 13,80 mld. EUR, čo predstavuje 82,71 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Čerpanie zdrojov EŠIF

Ku dňu 31.10.2021 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 7,64 mld. EUR, čo predstavuje 45,79 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

Prehľad implementácie EŠIF za 2021 podľa jednotlivých mesiacov:

 Informácia o implementácii EŠIF k 31. októbru 2021

* Od 30.06.2021 evidujeme navýšenie alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 o 1. tranžu zdrojov REACT–EU v sume 597,02 mil. EUR. Navýšené boli alokácie 3 OP.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Prehľad implementácie jednotlivých OP k 31.10.2021 v porovnaní s implementáciou OP k 30.9.2021

 Informácia o implementácii EŠIF k 31. októbru 2021

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov implementácie EŠIF

Za Certifikačný orgán (MF SR) pre EŠIF (všetky OP okrem PRV t.j. bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka = 14, 37 mld. EUR) sa k 31.12.2021 sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 677,20 mil. EUR Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31.10.2021 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 131,67 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2021 je k 31.10.2021 splnený pre 5 operačných programov: OP Integrovaná infraštruktúra, OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III a Program Interreg V-A SK-CZ.
 

Prehľad sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021 a 2022 a zostávajúcej sumy potrebnej deklarovať do konca programového obdobia:

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2021: 1,32 mil. EUR.

Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 v roku 2022: 1,35 mld. EUR (kumulovane s predchádzajúcim rokom).

Ostáva deklarovať na EK pre splnenie pravidla N+3 v rokoch 2023 a 2024: 6,19 mld. EUR (kumulovane s predchádzajúcim rokom).

Implementácia EŠIF k 31.10.2021 - Certifikačný orgán MF SR a RO pre PRV

Zdroj: partnerskadohoda.sk / finance.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.