Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

IROP: Aktualizácia výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“.

Vzhľadom na skutočnosť, že aktuálne vyhlásené výzvy v rámci PO 7 – REACT-EÚ, konkrétne:

  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
  • Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

ani v Príručke pre žiadateľa, verzia 4.1, nie je uvedená nasledovná informácia, RO pre IROP zverejňuje usmernenie k spôsobu overovanie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu“ nasledovne:

V prípade výziev REACT-EÚ za predpokladu, že realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020, a ak žiadateľ ukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu a uhradil všetky súvisiace platby pred predložením ŽoNFP na RO/SO, žiadateľ nepredkladá ako prílohu Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, ale v tomto prípade žiadateľ predkladá súhrnné čestné vyhlásenie (žiadateľ predkladá podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3b PpŽ).

V súhrnnom čestnom vyhlásení žiadateľ uvedie: „Ukončil som fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu (žiadateľ uvedie názov projektu) a uhradil som všetky platby dodávateľom súvisiace s predmetným projektom pred predložením ŽoNFP a súčasne deklarujem, že fyzická realizácia všetkých oprávnených aktivít projektu začala od 1. februára 2020“.

Zdroj: mpsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.