Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

IROP: Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Výzva je určená pre samosprávy, ostatné subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie, organizácie štátnej správy  a subjekty súkromného sektora z menej rozvinutých regiónov. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 6. decembra 2021.

Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy je zameraná na:

  • A: zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
  • B: zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy,
  • C: zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Prioritná os: 7 – REACT-EU

Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.1. - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): 8 600 000 EUR pričom je rozdelená nasledovne

a) typy aktivít A. a B.: 6 600 000

b) typ aktivity C.: 2 000 000

Oprávnení žiadatelia:

a) mesto, obec, združenie obcí

b) samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

c) ostatné subjekty verejnej správy4

d) mimovládne organizácie

e) subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci,

f) organizácia štátnej správy - iné právnické osoby

Termíny na predloženie ŽoNFP:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 6. 12. 2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 7. 2. 2022

Aktivity, resp. predložené projekty budú oprávnené za predpokladu, že sú realizované na území s vypracovaným miestnym/regionálnym plánom udržateľnej mobility.

V rámci tejto výzvy sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom od 1. februára 2020.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Minimálna výška prípevku: nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku:

a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur,

b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur.

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

Zdroj: mpsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.