Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.08.2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národná rada SR dňa 19.06.2024 schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny. Primárnym cieľom zmien zákona je zníženie administratívnej záťaže a nemenej podstatná úspora času.

Novelou sa hranica pre zákazky malého rozsahu zvýši z 10 000 EUR na 50 000 EUR, a súčasne sa zjednotia pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Novela tiež zavádza výnimku pre podlimitné zákazky na dodanie potravín, ktorých odberateľom je zariadenie školského stravovania, účelové zariadenie vysokej školy, ktoré poskytuje stravovanie a potravín určených na stravovanie v rámci poskytovanej sociálnej služby, ktorú zadáva vyšší územný celok, obec alebo poskytovateľ sociálnej služby.

Súčasne sa zvyšuje finančný limit zákaziek na stavebné práce, nad ktorý sú dotknuté subjekty oprávnené podať námietky, z doterajších 800 000 EUR na 1 500 000 EUR. Ďalšou významnou zmenou je zmena výšky pokút za porušenie zákona, ktoré budú s účinnosťou novely v rozpätí 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny, čím sa umožní zohľadniť špecifiká každého prípadu a zabezpečiť, aby sankcia zodpovedala aj závažnosti porušenia.

Okrem zmien účinných od 01.08.2024 v dôsledku prijatia zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície došlo naviac k vypusteniu žiadosti o nápravu, a to vzhľadom na skutočnosť, že táto nie je požadovaná ani predpismi Európskej únie. Avšak uchádzači vo verejnom obstarávaní budú môcť naďalej adresovať verejným obstarávateľom a obstarávateľom otázky formou žiadosti o vysvetlenie.

Najdôležitejšie zmeny v postupoch verejného obstarávania nájdete v INFOGRAFIKE (pdf, 10.29 MB).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.