Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nový nástroj EK, ktorý má pomôcť verejným nákupcom implementovať zelené verejné obstarávanie - EPREL

Kategória: Aktuality

Európska komisia, v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ, vytvorila a prevádzkuje Európsky register výrobkov s energetickým označením (EPREL).

Verejná časť databázy EPREL slúži na poskytovanie informácií verejnosti o tovaroch uvedených na trh, ich energetických štítkoch a informačných listoch daných tovarov.

V databáze EPREL je možné nájsť podrobné informácie o tovaroch a modeloch s energetickým štítkom. EPREL ponúka možnosť identifikovať, ktoré produkty majú najlepší pomer nákladov a efektívnosti pre konkrétnu potrebu spotrebiteľa. Okrem informácií o spotrebe energie produktu, poskytuje táto databáza aj informácie o možnej spotrebe vody, emisii hluku, predĺžení záruky, dostupnosti náhradných dielov, trvaní/trvanlivosti alebo podpore produktu.

EPREL ponúka nástroje na výber a triedenie za účelom porovnania a identifikácie produktov, ktoré najlepšie spĺňajú špecifické potreby spotrebiteľa. Pozn. Výsledky vyhľadávania zobrazujú len modely zaregistrované dodávateľmi, ktorí úspešne ukončili proces „overovania organizácie“. Proces overovania stále prebieha a počet modelov viditeľných na stránkach vyhľadávania sa zvyšuje.

EPREL má viesť spotrebiteľov k nákupu energeticky najefektívnejších modelov výrobkov a zároveň má povzbudiť výrobcov, aby vyvíjali nové, efektívnejšie modely, aby sa objavili na najvyšších a hodnotnejších priečkach, čím prispieva k znižovaniu spotreby energie.

EPREL môžete nájsť na stránke: https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

UPOZORNENIE:

Informácie o produktoch vedených v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (EPREL) je vhodné používať pri príprave verejného obstarávania, napríklad vo fáze prieskumu trhu, v rámci ktorého môžu verejní obstarávatelia/obstarávatelia použitím nástroja na vyhľadávanie a zadefinovaním určitého rozpätia požadovaných parametrov, zistiť koľko produktov a s akým obchodným označením konkrétny segment trhu ponúka.

Pri samotnom definovaní/opise predmetu zákazky musia verejní obstarávatelia/obstarávatelia  postupovať v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rešpektujúc § 10 ods. 2 a 3 tohto zákona a opísať predmet zákazky nestranne a nediskriminačne.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie