Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je problematika uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Ako povedala Paulína Vargicová z odboru legislatívno-právneho na úrade, zásah do procesu verejného obstarávania, ktorý by znamenal zmenu podmienok či charakteru zmluvy, ako výsledku verejného obstarávania, by mohol predstavovať potenciálne riziko porušenia jeho princípov, čo by mohlo viesť k neželaným následkom. Verejné obstarávanie je totiž založené na základných princípoch ako rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, transparentnosť, proporcionalita či hospodárnosť.

Uzatvorenie akéhokoľvek dodatku k zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve znamená jej zmenu. "V zásade možno konštatovať, že zmluva ako výsledok verejného obstarávania má korešpondovať so súťažnými podkladmi, z čoho vyplýva, že nemá byť menená," uviedla P. Vargicová. Možno tak podľa nej predpokladať, že pokiaľ by chcel zadávateľ doplniť či upraviť podmienky dohodnuté zmluvou, ktorá vznikla ako výsledok verejného obstarávania, či dokonca zmeniť dodávateľa, mal by vyhlásiť nové verejné obstarávanie. "Zmena zmluvy ale nemusí byť hneď takého charakteru či rozsahu, aby nové verejné obstarávanie bolo na jej uskutočnenie nevyhnutné," upozornila.

Zmena zmluvy bez nového obstarávania

Zmeniť zmluvu bez nového verejného obstarávania však nebude pre verejného obstarávateľa také jednoduché. Hoci uzatvorená zmluva by nemala byť menená, existujú však situácie, ktoré jej zmenu bez nového verejného obstarávania pripúšťajú. "Tieto situácie alebo okolnosti upravuje priamo zákon o verejnom obstarávaní. Jednoducho povedané, zmeniť zmluvu bez toho, aby došlo na tento účel k novému verejnému obstarávaniu, možno, ale len na základe podmienok upravených v ustanovení § 18," priblížila P. Vargicová.

Pri uzatváraní dodatkov k zmluvám je v prvom rade potrebné patričnú pozornosť venovať podmienkam umožňujúcim zmeniť zmluvu aj bez vyhlásenia verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ podľa P. Vargicovej nemôže uzatvoriť nejaký dodatok svojvoľne, napríklad, nedôvodne aplikovať výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade by mu totiž hrozilo sankcionovanie zo strany ÚVO."Chcela by som preto zdôrazniť, že najskôr by si mal verejný obstarávateľ ustáliť, či spĺňa zákonom určené podmienky a ak si nebude istý, môže v rámci zverejňovaných rozhodnutí úradu vyhľadať tie, ktoré sa týkajú obdobných prípadov, aby videl, či ním predpokladaný postup bude alebo nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní," vysvetlila P. Vargicová.

Päť rôznych situácií pre dodatky

Obzvlášť veľký pozor odporúča si dávať na uzatváranie dodatkov, ktorými sa výrazne zmenia zmluvné podmienky, napríklad, cena či účinnosť zmluvy a bude na ne možné nahliadať ako na samostatné zákazky. Práve z tejto oblasti možno nájsť na stránke úradu rozhodnutia deklarujúce jeho rozhodovaciu prax. "Taktiež upozorňujem, že úrad skúma dodatky podľa ich súladu s právnou úpravou účinnou v čase ich uzatvorenia a nie podľa toho, kedy bola uzatvorená pôvodná zmluva. Teda verejného obstarávateľa neospravedlní ani to, keď sa spoľahne na staršiu právnu úpravu, ktorá oblasť uzatvárania dodatkov napríklad ešte vôbec neupravovala," poznamenala P. Vargicová.

Zákon o verejnom obstarávaní vlastne pripúšťa päť rôznych situácií pre zmenu zmluvy aj po jej uzatvorení len uzatvorením dodatku medzi zmluvnými stranami bez ďalšieho osobitného postupu. Jednou takou situáciou je tá, ak pôvodná zmluva obsahuje presné, jasné a jednoznačné podmienky jej úpravy, a to vrátane úpravy ceny alebo opcie. Ďalej obsahuje rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia. "Teda už v čase vyhlásenia verejného obstarávania, keď návrh zmluvy poznali všetci uchádzači, boli jasné pravidlá a podmienky, za akých môže po uzatvorení zmluvy dôjsť k jej zmene," dodala P. Vargicová. Takto však nemožno meniť podmienky zmluvy v takom rozsahu, že by mohlo dôjsť k zmene charakteru zmluvy. Ak by sa verejný obstarávateľ rozhodol zmeniť charakter zmluvy, musel by vyhlásiť nové verejné obstarávanie, nestačilo by mu len uzatvorenie dodatku.

Celý podcast si môžete vypočuť tu

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie