Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP II: Výzva na malé zlepšenia eGovernment služieb je vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. augusta 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom sú aj obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti.

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“ je vyhlásená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, ktorá je v gescii MIRRI SR.  Podporené budú inštitúcie verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výzva zároveň podporí aj inovatívne technologické riešenia, ktoré budú mať dopad na použiteľnosť a jednoduchosť elektronických služieb a webových sídel štátu.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 eur a maximálna v sume 1 500 000 eur.

Prostriedky by mali byť uplatnené tak, aby:

– sa zjednodušilo elektronické vybavovanie

– elektronické vybavovanie bolo logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie

– k el. službám viedla zrozumiteľná navigácia

– sa odstránili technologické nedostatky , ktoré bránili resp. komplikovali odbúravanie klikov a automatizáciu vybavovania

– sa začali služby a weby štátu vizuálne zjednocovať

Do výzvy sa môžu prihlásiť orgány riadenia informačných technológií verejnej správy okrem zdravotných poisťovní, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska a Rady pre vysielanie a retransmisiu, ďalej obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti, VÚC mimo Bratislavského kraja.

Termín uzavretia I. hodnotiaceho kola: 29. 10. 2021

Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.