Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP KŽP: Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. augusta 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Prioritná os 3:   Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita 3.1: Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Dátum vyhlásenia: 19. 08. 2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.8.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.9.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola „n“: v intervale 1 mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnení žiadatelia:

  • Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
  • Subjekty územnej samosprávy

a)  obec,

b)  rozpočtová organizácia zriadená  obcou,

c) príspevková  organizácia  zriadená obcou,

d) vyšší územný celok,

e) rozpočtová  organizácia  zriadená vyšším územným celkom,

f) príspevková  organizácia  zriadená vyšším územným celkom,

g) ďalšie subjekty

  • Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (zároveň subjekt musí byť zložkou integrovaného záchranného systému)
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • Združenia fyzických alebo právnických osôb
  • Združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej správy združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod ostatné subjekty verejnej správy alebo subjekty územnej samosprávy alebo neziskové organizácie a zároveň členom združenia nie je subjekt ústrednej správy)
  • Združenia právnických osôb (ak členom združenia nie je subjekt ústrednej správy, ostatný subjekt verejnej správy, subjekt územnej samosprávy8 alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne

Oprávnené územie: pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Z územného hľadiska sú teda oprávnené na podporu
projekty realizované na území menej rozvinutých regiónov.

70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Zdroj: minv.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.