Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

OP ĽZ: Výzva na prestupné bývanie pre obce s MRK v rámci iniciatívy Catchig up – Regions

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 1. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-1. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je k 28.02.2022.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 30. septembra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-1. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených na výzvu je 750 000 EUR. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je naplánované na 28. februára 2022.

Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita 6.1: Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.1: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Dátum vyhlásenia: 30.09.2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2022

Oprávnení žiadatelia: obce z Iniciatívy Catching up – Regions

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu: Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj

Podpora vo výzve bude zameraná na:

  • výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
  • prístavbu,  nadstavbu,  stavebné  úpravy a  rekonštrukciu  budov,  vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
  • bezbariérové úpravy budov;
  • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov; 
  • realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií,  opravy  technického,  energetického  alebo  technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena kotlov a vykurovacích  telies  a vnútorných  inštalačných  rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov a pod.);
  • vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky - viď príloha č. 6 výzvy;  
  • výkon činnosti asistenta bývania;
  • vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“;
  • vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie;
  • výkon stavebného dozoru .

Systém bývania musí obsahovať prvky prestupného bývania založené na princípe individuálneho prestupu domácností medzi jednotlivými stupňami bývania, ktoré sú sprevádzané sociálnou prácou. Systém bývania musí byť obojsmerný a minimálne dvojstupňový.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-1

Prílohy k výzve sú dostupné TU.

Zdroj: minv.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.