Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Operačný program Kvalita životného prostredia: Informácia o zmene alokácie 62. výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. decembra 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov.

Finančné  prostriedky vyčlenených na výzvu sa navyšujú o 653 063 EUR za EÚ zdroj.

Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu 30 099 776 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.

Zdroj: Operačný program kvalita životného prostredia

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.