Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Oznam k výzve na zvýšenie kapacít ZŠ Bratislavského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 - Riadiaci orgán pre IROP zverejnil oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informáciu o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja.

Ku dňu 1. 10. 2021 bolo predložených 26 ŽoNFP v sume 61 614 447 Eur (zdroj EÚ). Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ).

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP" výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 29.11.2021.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF [1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zdroj: mpsr.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.