Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Parlament schválil novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Havel & Partners

Dňa 7. 10. 2021 parlament schválil dlho-očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“ alebo „novela“), ktorá bola zároveň podpísaná dňa 28.10.2021 aj zo strany prezidentky. Nižšie sumarizujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou novela prináša:

Úprava finančných limitov

V kontexte ambície zrýchlenia a zjednodušenia verejných obstarávaní sa zvyšuje finančný limit pre zákazky, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona, a to zo súčasných 5 000 eur na 10 000 eur. Tieto verejné nákupy vôbec nebudú podliehať zákonným reštrikciám a napokon ani verejnej kontrole.

Finančný limit sa zvyšuje aj pre ostatné typy zákaziek v pôsobnosti zákona. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa nasledovne zvyšuje dolná hranica finančného limitu pre podlimitnú zákazku, čím sa zrkadlovo zvyšuje horná hranica finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou:

  • tovary a služby zo 70 tisíc eur na 100 tisíc eur, ak ide o štátnu zákazku;
  • tovary a služby zo 70 tisíc eur na 180 tisíc eur, ak ide o zákazku zadávanú samosprávou, či iným verejným obstarávateľom (§ 7 ods. 1 písm. b) až e) zákona);
  • stavebné práce zo 180 tisíc eur na 300 tisíc eur.

Ako protiváha uvoľnenia limitov má slúžiť povinnosť zverejňovania zákaziek nad 70 tisíc eur a nad 180 tisíc eur, ako i povinnosť elektronickej komunikácie vrátane predkladania ponúk.

Zrušená možnosť „námietkovania“

Novelou sa zároveň rozširuje okruh postupov vyňatých z pôsobnosti konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok; námietky budú vylúčené pri:

  • zákazkách s nízkou hodnotou;
  • podlimitných koncesiách, tovaroch a službách v režime podlimitných zákaziek;
  • stavebných prácach do 800 tisíc eur.

V súlade s predloženým pozmeňujúcim návrhom poslanci mierne znížili námietkový limit u stavebných zákaziek (pôvodne sa rátalo s limitom 1 milión eur). Faktom ale zostáva, že zákazky na stavebné práce do 800 tisíc Eur nebude možné namietať; v rozsahu tovarov a služieb bude možné podať námietky iba pri nadlimitných zákazkách.

Nový inštitút zjavne nedôvodný námietok

Po novom má byť dôvodom pre zastavenie konania o námietkach konštatovanie, že podané námietky sú „zjavne nedôvodné“. Toto treba vnímať ako pozitívny prevenčný nástroj voči zneužívaniu práva na podávanie námietok.

Z dôvodu chýbajúcej definície zjavne nedôvodných námietok zostáva praktické hodnotenie Úradom stále otázne. Zaradenie podaných námietok do kategórie „zjavne nedôvodných“ však podľa nás bude vnímané skôr reštriktívne tak, aby nedochádzalo k odmietnutiu spravodlivosti voči navrhovateľovi.

Výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu a tzv. deklaratórny výrok

Novela takisto prináša novú výnimku zo zákazu uzavrieť zmluvu. Táto sa týka podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota sa pohybuje od 800 tisíc eur do 3 miliónov eur. V tomto prípade nebude mať podanie námietok odkladný účinok na uzavretie zmluvy. Úrad bude vydávať rozhodnutie s deklaratórnym výrokom; pre lepšiu predstavu, takýto typ výroku je dnes zaužívaný pri výkone dohľadu po uzavretí zmluvy. Zmluvy tak budú môcť byť uzatvárané ešte pred rozhodnutím o námietkach.

Samozrejme, zostáva na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či napriek podaným námietkam pristúpi k uzavretiu zmluvy alebo počká na rozhodnutie Úradu.

Žiadosť o nápravu a námietky už aj elektronicky

Za svetlú stránku novely možno označiť obligatórnu požiadavku na funkcionalitu elektronického prostriedku, v intenciách ktorej musí byť elektronický prostriedok technicky spôsobilý pre doručovanie revíznych prostriedkov (žiadosti o nápravu a námietok) verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, ktorý elektronický prostriedok využíva na elektronickú komunikáciu.

Povinnosť obstarávania prostredníctvom štátnej elektronickej platformy

Aj napriek viacerým pripomienkam odborníkov a verejnosti vznesených v pripomienkovacom konaní, novela zavádza povinnosť realizovať podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom štátnej tzv. „jednotnej elektronickej platformy“ („JEP“). Elektronická platforma má vzniknúť na základe existujúcich riešení IS EVO a EKS. Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital medzičasom avizovali, že sa pre novelu obrátia na Protimonopolný úrad a Európsku komisiu. Novela podľa ich názoru pri zavedení tzv. elektronickej platformy porušuje princípy hospodárskej súťaže, pretože pri EKS nie je možná hospodárska súťaž dodávateľa tohto informačného systému a takýto stav sa im javí ako zvýhodnenie pôvodného dodávateľa voči jeho konkurentom na trhu.   

Profesionalizácia

Vo všeobecnosti by mala profesionalizácia zaručiť zvyšovanie odbornosti vo verejnom obstarávaní a dobrú správu vecí verejných. Jedná sa o pomerne kontroverznú tému, ktorá bola podobne ako jednotná elektronická platforma značne kritizovaná a jej reálne fungovanie (najmä fungovanie odborných garantov) ostáva otázne. 

Novela rozlišuje dve základné roviny profesionalizácie, a to (1) centralizácia nákupu a spoločné verejné obstarávanie pre strategické nákupy; a (2) inštitút odborného garanta. Činnosť vo verejnom obstarávaní tak bude vykonávaná primárne prostredníctvom odborného garanta (samozrejme s určitými výnimkami), ktorý musí byť zapísaný do zoznamu odborných garantov. Základným predpokladom pre zápis bude úspešné absolvovanie odbornej skúšky.

Novela vymedzuje katalóg činností, ktoré by mal odborný garant zastrešovať; precizuje sa tiež úprava zodpovednosti. Zodpovednosť voči garantovi bude možné vyvodiť len v prípade, ak identifikované porušenie  bude v priamej príčinnej súvislosti s úkonom alebo činnosťou, ktorú vo verejnom obstarávaní vykonával priamo odborný garant. Novela identifikuje takisto základné zásady pri vyvodzovaní zodpovednosti, najmä individualizáciu ukladania sankcie, úpravu prekluzívnych lehôt pre začatie konania a liberačné dôvody vylučujúce deliktuálnu zodpovednosť odborného garanta.

Väčšina zmien začne platiť od 31. marca 2022

Primárna časť novely verejného obstarávania má nadobudnúť účinnosť dňa 31. marca 2022. Vo vzťahu k povinnosti používať elektronické prostriedky zapísané v zozname dňa 1. augusta 2022, a vo vzťahu k povinnosti využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní dňa 31. marca 2024.

Blížiace sa zmeny trestných kódexov

Uvoľňovanie podmienok verejného obstarávania treba podľa predkladateľov vnímať spolu so zmenami v trestnom práve, najmä v rozsahu machinácií vo verejnom obstarávaní. V tomto bode má prísť ku komplexnej novelizácii. Táto zostáva v gescii Ministerstva spravodlivosti SR;  na navrhované znenie si však ešte istý čas budeme musieť počkať.

Zdroj: Havel & Partners


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.