Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Peter Kubovič v diskusii, ako zrýchliť stavebné projekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda ÚVO Peter Kubovič sa zúčastnil odbornej konferencie organizovanej CEEC Research, kde diskutoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy SR a zástupcami stavebných a projektových spoločností o požiadavkách stavebníctva a možnostiach zrýchlenia prípravy najväčších stavebných projektov.

V roku 2023 bolo verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi ukončených celkovo 847 verejných obstarávaní na stavebné práce v celkovej hodnote takmer 2 miliardy EUR. Úrad v tomto období riešil celkovo 310 námietok, z tohto 66 sa týkalo priamo stavebných zákaziek. Priemerne sa námietkové konanie podarilo ukončiť v lehote 41 dní (čistý čas bez prerušení konania za účelom získania kompletnej dokumentácie/získania odborného stanoviska alebo znaleckého posudku). Priemerná doba konania o mimoriadnom opravnom prostriedku bola až 250 dní. Toto konanie bolo iniciované v stavebných zákazkách celkovo v 9. prípadoch. Mimoriadne dlho trvajú aj prípadne súdne preskúmania rozhodnutí úradu. Priemerná dĺžka konania na prvom stupni je viac ako 3 roky, konanie na Najvyššom správnom súde trvá priemerne ďalšieho 2,5 roka.

Peter Kubovič ďalej v rámci Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva zhrnul aj pripravované legislatívne zmeny zákona o verejnom obstarávaní a vyjadril potrebu reálneho zabezpečenia kapacít na útvaroch zodpovedných za rozhodovanie o strategickom verejnom obstarávaní, ktoré má viesť nový podpredseda úradu, ktorého má vymenovať do funkcie vláda po nadobudnutí platnosti a účinnosti diskutovanej novely.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie