Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pokrok v čerpaní eurofondov 2014-2020 za jún 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. júla 2021 – Vláda SR tento týždeň zobrala na vedomie informatívny materiál o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 30.06.2021 a pokrok za jún 2021. Podľa predloženého materiálu bolo v roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať objem 2,02 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roku 2021. Mesiac jún  2021 sa považuje za podpriemerný,  nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške 213,81 mil. EUR z plánovaných 253,79 mil. EUR.

Čerpanie eurofondov na rok 2021 v objeme 2,86 mld. EUR vysoko prevyšuje povinné minimálne hodnoty čerpania z pohľadu N+3, ktoré sú vo výške 1,20 mld. EUR a tiež prevyšuje plány čerpania niektorých operačných programov schválené v záväzných plánoch.  V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v r. 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.  

PLNENIE/POKROK K  30.06.2021

 1. 6  programov  splnilo  pravidlo  N+3  -  OP Ľudské zdroje,  OP Integrovaná infraštruktúra,  OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka a Interreg V-A SK-CZ.
 2. Z  pohľadu plnenia N+3 v  roku 2021 sa podarilo z  celkového objemu vo výške 1,20 mld. EUR vyčerpať už 949,02 mil. EUR, a teda do konca roka je potrebné predložiť a schváliť na CO pre splnenie pravidla N+3  už len 253,79 mil. EUR, t.j. 21,1 % – minimalizácia rizika prepadu finančných prostriedkov.
 3. Lepší vývoj  čerpania v  roku  2021  -  v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, t.j od 01.01.2020  do 30.06.2020, bolo v rovnakom období tohto roka vyčerpané viac o 357,85 mil. EUR (848,19 mil. EUR vs. 490,34 mil. EUR).

 

Stav implementácie EŠIF k 30.6.2021

K 30.06.2021 dosiahla alokácia vo výzvach a  vyzvaniach EŠIF z celkového záväzku (15,94 mld. EUR, s REACT-EU) výšku 20,02 mld. EUR, čo predstavuje 125,93 %. 

K 30.06.2021  dosiahlo  kontrahovanie  EŠIF  z celkového záväzku (15,94 mld.  EUR,  s  REACT-EU)  výšku  13,11 mld. EUR, čo predstavuje 82,25 %.

K 30.06.2021 dosiahlo čerpanie EŠIF z celkového záväzku (15,94 mld. EUR, s REACT-EU) výšku 7,28 mld. EUR, čo predstavuje 45,69 %. 

Iniciatíva REACT EU 
Ide  o  tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU je  vo  výške  0,78 mld. EUR, z toho bola Európskou  komisiou  pridelená  1.  tranža  vo  výške 

0,62 mld. EUR. Táto 1. tranža navýšila alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS.

EK už schválila revízie troch OP v nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU:

 • OP Ľudské zdroje – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.5.20201;
 • Integrovaný regionálny operačný program – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.6.2021;
 • OP Efektívna verejná správa – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 8.6.2021;
 • Operačný  program  potravinovej  a  základnej  materiálnej  pomoci  (OP  FEAD) -  revízia  schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.6.2021.

Zo zdrojov REACT-EU už boli k 30.6.2021 vyhlásené dve výzvy: 

 • RO  OP  ĽZ vyhlásil dňa 09.06.2021 výzvu na pokračovanie úspešného projektu -  Miestne občianske poriadkové služby, ktorý podporuje zamestnanosť  v marginalizovaných rómskych komunitách. Alokácia tejto výzvy 24,19 mil. EUR. 
 • RO  IROP vyhlásil 29.06.2021 výzvu na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja s alokáciou 31,26 mil. EUR

IROP zároveň pripravuje vyhlásenie výziev v rámci všetkých špecifických cieľov PO8 REACT-EU.

Stav vyhlasovania výziev /vyzvaní 
V rámci EŠIF bolo k 30.06.2021  podľa údajov v ITMS2014+  vyhlásených 719  výziev/vyzvaní  na  predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške 20,02 mld. EUR. Predstavuje to 125,93 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF.

V mesiaci jún 2021 bolo vyhlásených 12 výziev v sume 259,88  mil.  EUR:

5 výziev v  rámci OP Integrovaná infraštruktúra, a to:

 • Bezpečnosť cestnej dopravy na D1, vo výške 3,24 mil. EUR;
 • Modernizácia a doplnenie informačného systému diaľnice, vo výške 29,64 mil. EUR;
 • Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť, vo výške 70,06 mil. EUR;
 • Električky BA, vo výške 70,47 mil. EUR;
 • Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa, vo výške 11 mil. EUR;

6 výziev v  rámci Integrovaného regionálneho OP: 

 • Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, vo výške 12,75 mil. EUR;
 • Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19, vo výške 23,00 mil. EUR;
 • Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19, vo výške 5,00 mil. EUR;
 • Dve výzvy Podpora efektívnej implementácie IROP (technická pomoc), v súhrnnej výške 1,58 mil. EUR;
 • Zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja s alokáciou 31,26 mil EUR.

1 výzva v  rámci Interreg V-A SK-CZ:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13, vo výške 1,86 mil. EUR

V rámci Programu  rozvoja  vidieka  (PRV)  pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami (MAS), pričom za mesiac jún 2021 bolo vyhlásených 37 výziev MAS s alokáciou cca 2,42 mil. EUR.

Cieľom je do konca roku 2021 zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní vo výške 100 % alokácie vo všetkých operačných  programoch  a  jednotlivých  prioritných  osiach,  so  zohľadnením  nevyužitých súm  na zatvorených výzvach/vyzvaniach. Všetky OP okrem OP RH, OP EVS a  Interreg V-A SK-CZ majú vyhlásené výzvy/vyzvania nad 100 % alokácie

Stav kontrahovania / zazmluvnenia 
Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS  INTERACT  III
  (100,00  %),  OP  ĽZ  (90,68  %), a  Interreg  V-A  SK-AT  (85,70  %).  Čo  sa  týka  objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP II, OP KŽP a IROP, za mesiac jún 2021 je to OP II, OP KŽP a OP ĽZ.

V roku 2021 je potrebné ešte nakontrahovať objem 2,08 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU (597,02 mil. EUR). Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90  % kontrahovanie každého operačného programu,  je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 346  mil.  EUR/mesiac.  Z  tohto  pohľadu  mesiac  jún  2021  považujeme  za  podpriemerný,  nakoľko  bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške len 150,10 mil. EUR.

Stav čerpania 
Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP (73,21 %), PRV (68,14 %) a INTERACT III (62,90 %). Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP ĽZ, OP II a PRV, za mesiac jún to bol OP II, nasleduje OP ĽZ a OP KŽP.

V roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať objem 2,02 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roku 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v  objeme minimálne 335 mil. EUR/mesiac.  Z  tohto pohľadu mesiac jún  2021 považujeme za  podpriemerný,  nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške 213,81 mil. EUR. 

Pre  splnenie  minimálnej  hranice  čerpania  pre  zabránenie  dekomitmentu  SR  v  roku  2021  je potrebné  vyčerpať  iba  (t. j.  predložiť  a  schváliť  na  certifikačný  orgán  MF  SR)  objem  253,79  mil.  EUR  z  ročnej hodnoty, ktorá bola k  01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR. 

Plnenie N+3 v roku 2021 sa týka  ešte nasledovných operačných programov: OP KŽP, IROP, Interreg V-A SK-AT, OP EVS a OP RH.

Stav čerpania podľa rezortov 
Z pohľadu odporúčaného  ročného plánu kontrahovania  od  01.01.2021  do 31.12.2021 si podľa rezortov do 30.06.2021 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia  plánu kontrahovania:
1. MZ SR  76,44 %

2. MŠVVŠ SR 57,23 %

3. MK SR  51,34

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1.  MPSVR SR  -0,91 %

2.  MV SR  12,38 %

3.  MIRRI SR  18,21 %

Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 30.06.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci): 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH): 70,02% 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP ĽZ): 64,19% 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II) : 46,24% 
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP): 42,91% 
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP): 41,65% 
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP): 34,08% 
Ministerstvo vnútra SR (OP ĽZ, OP EVS, OP KŽP): 31,38% 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT): 31,19% 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP ĽZ): 27,70% 
Ministerstvo kultúry SR (IROP): 11,55% 
EŠIF spolu: (bez prioritných osí TP):45,11%

Opatrenia na boj s pandémiou covid-19 a zmiernenie jej dôsledkov 
COVID opatrenia sú zamerané na:

 • podporu udržania zamestnanosti: 410,26 mil. EUR (OP ĽZ)
 • podporu zdravotníckeho systému: 204,30 mil. EUR (IROP, OP II)
 • podporu pre mikro, malé a stredné podniky: 330,20 mil. EUR (OP II)
 • podporu zložiek integrovaného záchranného systému: 51,00 mil. EUR (OP KŽP)
 • iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: 109,30 mil. EUR (OP ĽZ)


K 30.06.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,213 mld. EUR (109,77 %), zazmluvnených 1,11 mld. EUR (100,62 %) a vyčerpaných 600,72 mil. EUR (54,36 %). 

V priebehu júna bolo kontrahovanie navýšené o 37,43 mil. EUR (3,39 p. b.), čerpanie sa zvýšilo o 93,06 mil. EUR (8,42 p. b.). Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa zvýšila o  68,99 mil. EUR (6,24 p. b.).

O krokoch, ktoré podniklo MIRRI SR v koordinácii a dohľade nad implementáciou EŠIF 2014-2020, podpornej úlohe MF SR v koordinácii finančného riadenia EŠIF 2014-2020, ako aj podrobnejšie informácie v pokroku čerpaní eurofondov sa dočítate v materiály predloženom na rokovanie vlády (21.7.2021): Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 k 30.06.2021 a pokrok za jún 2021

Zdroj: rokovania.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.