Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posúdenie taxatívneho znenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu na základe podaného rozkladu účastníka konania mesto Michalovce vydal rozhodnutie č. 5114-9000/2024 zo dňa 06.03.2024 vo veci zákazky na predmet „Michalovce-modernizácia mestskej plavárne“, ktorým znížil pokutu uloženú účastníkovi konania prvostupňovým rozhodnutím úradu č. 14397-3000/2023 zo dňa 15.11.2023.

Predmetom posúdenia v rozhodnutí predsedu úradu ako druhostupňového správneho orgánu bolo najmä preskúmanie dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pri stanovení podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. i) tohto zákona, s dôrazom na dodržanie taxatívneho znenia predmetného ustanovenia.

Účastník konania v rámci predmetnej podmienky účasti stanovil požiadavku na predloženie potvrdenia príslušnej Sociálnej poisťovne o priemernom ročnom počte zamestnancov za predchádzajúce tri roky a podmienku preukázania „hlavného pracovného pomeru“ v rámci požiadavky na minimálny priemerný ročný počet zamestnancov (viac ako 25 zamestnancov). Predseda úradu poukázal na znenie § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého doklady vyžadované verejným obstarávateľom na preukázanie dotknutej podmienky účasti nesmú ísť nad rámec možností taxatívne upravených v predmetnom ustanovení (pozri napr. rozsudok SD EÚ vo veci C-46/15).

V nadväznosti na to predseda úradu konštatoval, že účastník konania stanovil uvedenú podmienku účasti nad rámec taxatívneho znenia § 34 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, keď na preukázanie jej splnenia stanovil doklad, ktorý toto ustanovenie nevymedzuje a ktorý zároveň Sociálna poisťovňa nevydáva, pričom predloženie akéhokoľvek potvrdenia Sociálnej poisťovne by ani nebolo rovnako dostupné pre zahraničné hospodárske subjekty. Predseda úradu rovnako konštatoval, že účastník konania stanovil spornú podmienku účasti v súvislosti s podmienkou „hlavného pracovného pomeru“ v rozpore § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, pričom vyžadovanie konkrétneho druhu pracovného pomeru bolo neprimerané, nesúvisiace s predmetom zadávanej zákazky a zároveň nejasné, nakoľko slovenská legislatíva v oblasti pracovného práva nepozná pojem „hlavný pracovný pomer“. Predseda úradu preto konštatoval porušenie § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípu transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov.

Pokiaľ išlo o sankciu, predseda úradu dospel k zisteniu, že pri jej stanovení a odôvodnení došlo k opomenutiu ďalších poľahčujúcich okolností, ako napr. počet predložených ponúk, absencia vysvetľovania a revíznych postupov vo vzťahu k predmetnej podmienke účasti. Aby výška pokuty plnila najmä výchovný účinok s čo najmiernejším represívnym charakterom, predseda úradu rozhodol o znížení uloženej pokuty zo sumy 5 000 eur na sumu 1 000 eur.

Rozhodnutie predsedu úradu nájdete zverejnené v Prehľade rozhodnutí o uložení pokuty pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.