Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Posúdenie vylúčenia uchádzača v rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej ako „kasačný súd“) rozsudkom sp. zn. 2Sfk/50/2023 zo dňa 29. februára 2024 zamietol kasačnú sťažnosť, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Rady úradu č. 10875-9000/2018 zo dňa 9. októbra 2018.

Kasačný súd posudzoval situáciu, keď verejný obstarávateľ ako dôvod vylúčenia žalobcu zo súťaže uviedol všeobecný dôvod podľa § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, namiesto konkrétneho dôvodu podľa § 40 ods. 6 písm. k). Skutočnosť, že verejný obstarávateľ neuplatnil v oznámení o vylúčení (aj) tento dôvod, považoval kasačný súd za chybu v právnom posúdení, pretože jeho procesný postup k aplikácii § 40 ods. 6 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní skutočne smeroval. Pokiaľ však práve nesplnenie podmienok účasti v súťaži v zmysle § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní bolo dôvodom pre vylúčenie žalobcu, nebolo podľa názoru kasačného súdu možné konštatovať, že toto vylúčenie bolo v rozpore so zákonom, ani to, že ide o rozhodnutie zmätočné, pochybné alebo nepreskúmateľné. Kasačný súd dospel k záveru, že neuvedenie ustanovenia § 40 ods. 6 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní v záveroch odôvodnenia oznámenia o vylúčení, popri všeobecnejšom dôvode § 40 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní alebo namiesto neho, nemalo v okolnostiach daného prípadu vplyv na zákonnosť vylúčenia žalobcu zo súťaže.

Kasačný súd sa zaoberal aj namietanou nesprávnosťou v postupe verejného obstarávateľa „pri nahradení inej osoby“ podľa § 40 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Kasačný súd uviedol, že tento inštitút je vo verejnom obstarávaní možné uplatniť len jedenkrát (nie opakovane), hoci to zákon explicitne neustanovuje. Vyžaduje si to predovšetkým zachovanie princípov verejného obstarávania upravených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov, a tiež princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania.

K otázke ohľadom zrozumiteľnosti definície funkčného celku obsiahnutej v podmienkach účasti, ktorú objasňoval úrad najmä prostredníctvom stanoviska odborníka z oblasti hydrotechniky, kasačný súd uviedol, že sa jednalo primárne o odbornú otázku, o ktorej si možno urobiť právny záver len na základe relevantnej odbornej expertízy. Stanovisko odborníka z oblasti hydrotechniky si ako podklad pre svoje rozhodnutie vyžiadal úrad a na základe tohto stanoviska sformuloval svoj záver k danej otázke, z ktorého plynie, že formulácia predmetnej podmienky účasti bola dostatočne jasná a zrozumiteľná, aby jej subjekt, ktorý pôsobí v oblasti predmetu zákazky, porozumel.

Kasačný súd za daných okolností nevidel dôvod vyhodnotiť rozhodnutia úradu i krajského súdu za nezákonné či nepreskúmateľné a i napriek čiastočnému odchýleniu sa v právnej argumentácii od krajského súdu považoval jeho právne posúdenie veci v zásade za správne.

Rozsudok nájdete zverejnený na stránke: Prehľad rozhodnutí súdov SR v správnom súdnictve

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.