Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Predbežná dohoda o zákaze výrobkov vyrobených nútenou prácou dosiahnutá Radou EÚ a Európskym parlamentom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Hlavné body dohody sú:

  • Rozsah pôsobnosti nariadenia zahŕňa výrobky vyrobené v EÚ na domácu spotrebu a vývoz, ako aj dovážaný tovar bez toho, aby sa zameriaval na konkrétne spoločnosti alebo odvetvia a všetky druhy nútenej práce. Je to obzvlášť dôležité, pretože sa odhaduje, že približne 27,6 milióna ľudí je nútených pracovať v mnohých priemyselných odvetviach na rôznych kontinentoch.
  • EK bude vyšetrovať prípady a prijímať rozhodnutia, kde je riziko nútenej práce mimo územia EÚ, zatiaľ čo krajiny EÚ budú vyšetrovať a prijímať rozhodnutia v prípade, že sa nútená práca nájde v EÚ.
  • EK pripraví nástroje na podporu hospodárskych subjektov a príslušných vnútroštátnych orgánov pri uplatňovaní a vykonávaní nariadenia.

Dohoda stanovuje jasné kritériá, ktoré majú EK a príslušné vnútroštátne orgány uplatňovať pri posudzovaní pravdepodobnosti porušenia tohto nariadenia.

Tieto kritériá sú:

  • rozsah a závažnosť podozrenia z nútenej práce vrátane toho, či môže byť problémom nútená práca nariadená štátom
  • množstvo alebo objem výrobkov umiestnených alebo sprístupnených na trhu EÚ
  • podiel častí výrobku (v konečnom výrobku), ktoré sa pravdepodobne vyrobia nútenou prácou
  • blízkosť hospodárskych subjektov k podozrivým rizikám nútenej práce v ich dodávateľskom reťazci, ako aj ich vplyv na ich riešenie.

EK vydá usmernenia pre hospodárske subjekty a príslušné orgány, ktoré im pomôžu splniť požiadavky tohto nariadenia vrátane osvedčených postupov na ukončenie a nápravu rôznych druhov nútenej práce. Tieto usmernenia budú zahŕňať aj sprievodné opatrenia pre mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré budú dostupné prostredníctvom jednotného portálu nútenej práce.

EK bude viesť vyšetrovania mimo územia EÚ. V prípade rizík na území členského štátu bude vyšetrovanie viesť príslušný orgán tohto členského štátu. Ak príslušné orgány pri posudzovaní pravdepodobnosti porušenia tohto nariadenia zistia nové informácie o podozrení z nútenej práce, budú musieť o tom informovať príslušný orgán iných členských štátov za predpokladu, že podozrenie z nútenej práce prebieha na území tohto členského štátu.  Podobne budú musieť informovať EK, ak sa podozrivá nútená práca vyskytuje mimo EÚ.

Konečné rozhodnutie (t. j. zakázať, stiahnuť a zlikvidovať výrobok vyrobený nútenou prácou) prijme orgán, ktorý viedol vyšetrovanie. Rozhodnutie prijaté vnútroštátnym orgánom sa bude uplatňovať vo všetkých ostatných členských štátoch na základe zásady vzájomného uznávania.

V prípadoch rizík dodávok kritických produktov vyrobených nútenou prácou sa môže príslušný orgán rozhodnúť nenariadiť ich zneškodnenie a namiesto toho nariadiť hospodárskemu subjektu, aby zadržal produkt, kým nepreukáže, že v jeho prevádzkach alebo dodávateľskom reťazci už nútená práca nie je.

Dočasná dohoda objasňuje, že ak časť výrobku, o ktorej sa zistí, že porušuje toto nariadenie, je vymeniteľná, príkaz na likvidáciu sa vzťahuje len na príslušnú časť. Napríklad, ak je časť motorového vozidla vyrobená nútenou prácou, táto časť sa bude musieť zlikvidovať, avšak nezlikviduje sa celé vozidlo. Výrobca vozidla bude musieť nájsť nového dodávateľa dotknutého dielu alebo zabezpečiť, aby tento diel nebol vyrobený nútenou prácou. Ak sa však paradajky používané na výrobu omáčky vyrábajú pomocou nútenej práce, všetka omáčka sa bude musieť zlikvidovať.

Politická dohoda dosiahnutá Európskym parlamentom a Radou teraz podlieha formálnemu schváleniu oboch spoluzákonodarcov EÚ. Po prijatí sa nové pravidlá začnú uplatňovať 36 mesiacov po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Zdroje:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/05/council-and-parliament-strike-a-deal-to-ban-products-made-with-forced-labour/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-ban-products-made-forced-labour-union-market-2024-03-05_en

 


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.