Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Priame rokovacie konanie podľa § 115 ods. 3 ZVO

Kategória: Aktuality

Priame rokovacie konanie odôvodnené nemožnosťou plnenia z dôvodov na strane dodávateľa predmetu plnenia podľa § 115 ods. 3 ZVO a povinnosti verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie

Ustanovenie § 115 ods. 3 ZVO vymedzuje osobitný dôvod použitia priameho  rokovacieho konania v prípade, ak v priebehu zmluvného plnenia na základe zmluvy, ktorá bola výsledkom súťažného postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 až 9 ZVO, nemožno z dôvodov na strane zmluvného dodávateľa pokračovať v realizácii zmluvného plnenia.

V prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne uplatniť postup priameho rokovacieho konania z dôvodu podľa § 115 ods. 3 ZVO, je povinný splniť si voči Úradu pre verejné obstarávanie nasledovné povinnosti:

  1. poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia a odôvodnenie jej splnenia, a
  2. najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím zmluvy predložiť úradu príslušnú dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia (a súčasne túto dokumentáciu zverejniť na profile).

V súvislosti s povinnosťou verejných obstarávateľov predložiť úradu príslušnú dokumentáciu v zmysle § 115 ods. 5 ZVO preukazujúcu splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia, Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje verejných obstarávateľov, aby pri predkladaní príslušnej dokumentácie Úradu pre verejné obstarávanie jednoznačne a zrozumiteľne v sprievodnom liste uviedli, že príslušnú dokumentáciu predkladajú za účelom preukázania splnenia podmienok na použitie konkrétne uvedeného priameho rokovacieho konania v zmysle § 115 ods. 5 ZVO.

Úrad pre verejné obstarávanie zároveň oznamuje verejným obstarávateľom, že v zmysle
§ 115 ods. 5 ZVO nie je potrebné predkladať príslušnú dokumentáciu v origináli, postačuje predloženie čitateľnej kópie dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia, zhodnej s originálom, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie nebude zasielať späť verejnému obstarávateľovi.

Povinnosť predložiť Úradu pre verejné obstarávanie originál kompletnej dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia ako aj originál kompletnej dokumentácie týkajúcej sa pôvodného postupu zadávania zákazky má verejný obstarávateľ až v prípade, ak Úrad pre verejné obstarávanie začne konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 a nasl. ZVO, o čom bude verejný obstarávateľ informovaný.     

Podľa § 115 ods. 3 ZVO:

Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia predmetu plnenia vyplývajúceho zo zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej súťažným postupom zadávania zákazky podľa § 111a, § 112 až 114 a § 117 ods. 6 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, ak

a) verejný obstarávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti pôvodného dodávateľa,

b) pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo

c) pôvodný dodávateľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody schopnosť splniť zmluvný záväzok.

Podľa § 115 ods. 4 ZVO:

Verejný obstarávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa odseku 3 uskutočniť s uchádzačom rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí zmluvy podľa odseku 3 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke pôvodného dodávateľa. Zmluvná cena podľa predchádzajúcej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20 % zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Pred uzavretím zmluvy podľa odseku 3 vyhodnotí verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Ak uchádzač podľa odseku 3 bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol riadnu súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote alebo ak odmietol uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Zmluvu uzavretú podľa odseku 3 nemožno zmeniť podľa § 18 ods. 3.

Podľa § 115 ods. 5 ZVO:

Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy. Ak ide o dôvod podľa odseku 3, verejný obstarávateľ je súčasne povinný najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím zmluvy zverejniť na profile a predložiť úradu príslušnú dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia.

https://www.uvo.gov.sk/dohlad/ine/priame-rokovacie-konanie-podla-115-ods-3-zvo

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.