Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Pripravuje sa výzva na miestne komunikácie v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. novembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry  marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Rezort vnútra v súčasnosti implementuje projekty z výzvy vyhlásenej v roku 2019. Celková čiastka alokovaná na výzvu bola niekoľkokrát navýšená z 11 miliónov Eur na vyše 43 miliónov. V nadväznosti na pretrvávajúce potreby podpory dobudovania základnej technickej infraštruktúry miest a obcí Ministerstvo vnútra v nasledujúcich dňoch vyhlási pokračovanie tejto úspešnej výzvy.

Nová výzva bude rovnako podporovať výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov, a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

V novej výzve sa plánuje oproti pôvodnej výzve rozšírenie cieľových služieb o potraviny, kostol, detské a športové ihriská, zberný dvor, cintorín ako aj všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy. Uvedené cieľové služby dopĺňajú pôvodné služby v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva, poštu, sociálny podnik a zastávku hromadnej dopravy. Aktivity projektu musia riešiť úseky miestnych komunikácií, ktoré vedú alebo budú viesť z osídlenia s prítomnosťou MRK k niektorej z nastavených cieľových služieb, čím projekt zabezpečí dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Nová výzva tiež zvyšuje limity celkových oprávnených výdavkov (COV) podľa počtu podporených MRK na dvojnásobok, reagujúc tak na rozšírenie počtu oprávnených cieľov služieb. Ďalšie zmeny sa budú týkať zrušenia obmedzenia rekonštrukcie miestnych komunikácií pod podmienkou realizácie nového úseku ako aj zrušenia obmedzenia počtu cieľových služieb.
 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.