Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Príručka pre žiadateľov verzia 3.2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. júna 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil Príručku pre žiadateľa NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo-orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty - pre prioritné osi 2,3 a 4, Programové obdobie 2014-2020, verziu 3.2 s dátumom účinnosti od 15.06.2021.

Cieľom príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „Príručka pre žiadateľa“ alebo „príručka“) je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadateľ“ ) všeobecný komplexný metodický návod a nevyhnutné informácie a pokyny na to, aby mohli správne vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku (ďalej aj „žiadosť o NFP“ alebo „ŽoNFP“), svoj dopytovo-orientovaný projekt/národný projekt správne vypracovať, a tak vytvoriť predpoklady pre jeho úspešnú realizáciu v operačnom programe Ľudské zdroje. Slúži na orientáciu žiadateľovi pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP (ďalej aj „výzva“) alebo s vyzvaním, vrátane jeho príloh a relevantnými programovými dokumentmi.

Príručka pre žiadateľa NFP verzia 3.2

Prílohy k Príručke pre žiadateľa NFP

Zdroj: employment.gov.sk

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.