Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Profesionalizácia - úrad už pozná mená externých členov skúšobných komisií

Kategória: Aktuality

Tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla o. i. komplexnú úpravu koncepcie  profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Jedným z pilierov tejto koncepcie je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnutím statusu odborného garanta alebo statusu registrovanej osoby.

V súvislosti s uvedeným Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravuje skúšky na odborných garantov a skúšky na registrované osoby. Jednou z kľúčových aktivít prípravy skúšok je aj zriadenie skúšobných komisií, v rámci ktorých majú mať v zmysle zákona zastúpenie aj členovia komisie, ktorí nie sú zamestnancami úradu. Úrad preto v tejto súvislosti oslovil viacerých zástupcov akademickej obce, tretieho sektora, kontrolných inštitúcií, zamestnávateľských zväzov a ďalšej odbornej verejnosti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne je databáza externých členov skúšobných komisií, na základe návrhu príslušných inštitúcií, tvorená nasledovnými členmi:

 1. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. - Katedra obchodného práva ahospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 2. doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. - Ústav európskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 3. JUDr. Jana Strémy, PhD.- Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 4. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. - Katedra správneho a environmentálneho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 5. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. - Katedra správneho práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 6. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. - Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 7. prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD. - Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Ústav verejného práva,
 8. prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD. - Sudca, člen Najvyššieho správneho súdu SR,
 9. Ing. Nataša Štefániková  - Najvyšší kontrolný úrad SR,
 10. Mgr. Adriana Hurtoňová - Republiková únia zamestnávateľov,
 11. JUDr. Marek Šmid, LLB - Trnavská univerzita v Trnave,
 12. RNDr. Oto Nevický, MBA - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Zoznam členov skúšobných komisií je taktiež zverejnený na nasledovnom odkaze: 
https://www.uvo.gov.sk/o-urade/kompetencie-uradu/zoznam-clenov-skusobnych-komisii-680.html

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie