Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Rada Európskej únie schválila Nariadenie o zahraničných subvenciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Pod záštitou českého predsedníctva boli Radou Európskej únie dňa 28.11.2022 schválené pravidlá na boj proti zahraničným subvenciám tretích krajín, narúšajúcich hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Cieľom nariadenia je obnoviť spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými subjektmi pôsobiacimi na vnútornom trhu EÚ. Nové opatrenia umožňujú vyšetrovanie nekalých praktík podporovaných niektorými krajinami mimo EÚ a predchádzať takejto praxi.

V súčasnosti platí, že subvencie poskytované členskými štátmi EÚ podliehajú pravidlám štátnej podpory, avšak pre firmy prichádzajúce z tretích krajín takéto pravidlá neexistujú, čo ich môže zvýhodňovať pri získavaní zákaziek. Stanovuje sa teda rámec, ktorý Európskej komisii umožní preskúmať subvencie poskytované tretími krajinami subjektom pôsobiacim na vnútornom trhu EÚ a podľa potreby prijať náležité opatrenia.

V prípade verejného obstarávania sa nariadenie bude vzťahovať primárne na zákazky alebo koncesie s predpokladanou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako 250 miliónov eur.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady Európskej únie sa nariadenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po tomto uverejnení.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-approval-to-tackling-distortive-foreign-subsidies-on-the-internal-market/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-46-2022-INIT/sk/pdf (pdf, 774 kB)

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.