Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Správnosť rozhodnutí ÚVO pri nákupe nájomných bytov už potvrdili aj súdy

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie má záujem, aby sa verejní obstarávatelia nedopúšťali zbytočných pochybení, za ktoré im musí byť následne uložená sankcia.

Aj preto vo svojich metodických usmerneniach dlhodobo upozorňuje, že výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní na nákup a prenájom sa týka iba existujúcich stavieb. Táto výnimka ponúka verejným obstarávateľom možnosť kúpiť alebo prenajať existujúcu nehnuteľnosť bez realizácie verejného obstarávania. Nie je ju však možné využiť napríklad vtedy, keď verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s iným subjektom a následne po zrealizovaní stavby si túto verejný obstarávateľ s využitím danej výnimky odkúpi. V týchto prípadoch ide totiž o účelové vyhýbanie sa verejnému obstarávaniu stavebných prác. Takýto postup je podľa úradu nezákonný, ohrozuje hospodársku súťaž a poškodzuje verejné financie.

Za takéto konanie uložil úrad viacerým mestám a obciam pokutu. Starostovia a primátori sa však s právnym názorom úradu nestotožnili a rozhodnutia sa tak dostali pred súd. Najnovšie rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky už v jednom prípade potvrdilo správnosť rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie. Súd konštatoval, že mesto Šaľa dalo spoločnosti Innovia, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy pozemky, na ktorých sa uskutočnila výstavba bytových domov so sociálnymi bytmi podľa požiadaviek mesta Šaľa. Mesto sa už uzavretím zmlúv o budúcej kúpnej zmluve zaviazalo, že nadobudne do svojho vlastníctva bytové domy so sociálnymi bytmi a za tým účelom určilo aj podmienky v  zmluve o budúcej kúpnej zmluve. V danej veci je kľúčová kombinácia zmlúv uzatvorených medzi mestom Šaľa a Innovia, s.r.o.

V uvedenom porušení zákona mestom Šaľa je podstatné, že mesto sa uzatvorením predmetných zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zadalo zákazku na uskutočnenie stavebných prác, spočívajúcu vo výstavbe nájomných bytov, ktoré v čase podpisu predmetných zmlúv neexistovali, bez použitia ktoréhokoľvek zo súťažných postupov upravených zákonom o verejnom obstarávaní.

Úrad dlhodobo poukazuje na problémy a porušenia spájané s výstavbou nájomných bytov. Peter Kubovič, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, preto zdôraznil, že pri obstarávaní nájomných bytov a s tým súvisiacim uplatnením výnimky podľa zákona o verejnom obstarávaní je potrebné skúmať proces nadobudnutia nájomných bytov ako celok, a teda aj úkony vykonané pred nadobudnutím nájomných bytov, aby nedošlo k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní nezákonným aplikovaním výnimky.

___________________

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.