Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Stále pracoviská pokračujú v aktívnej činnosti, v prvom štvrťroku takmer zdvojnásobili počet odborných usmernení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Šesť stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), zriadených vlani postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom, poskytlo v prvom štvrťroku tohto roka spolu 1 222 odborných usmernení. Ako informoval riaditeľ odboru stálych pracovísk ÚVO Tomáš Bučko, predstavuje to nárast o 84 percent v porovnaní s posledným kvartálom minulého roka, v ktorom stále pracoviská úradu zabezpečili 664 odborných usmernení. Odbor stálych pracovísk zároveň pripravil kvartálnu správu o ich aktivitách za prvé tri mesiace 2021.

Dotazníkový prieskum

Stratégia a prístup jednotlivých stálych pracovísk pri ich fungovaní sa mierne odlišujú, keďže prvé tri z nich v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove vznikli už v januári 2020 a ďalšie tri v Trnave, Žiline a Nitre až v poslednom štvrťroku vlaňajška. "V prvých troch mesiacoch sa novovzniknuté stále pracoviská strategicky zamerali na dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo zistenie aktuálneho stavu procesov verejného obstarávania v jednotlivých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky," zhodnotil prvý štvrťrok T. Bučko. Spolu bolo podľa neho doručených 1 214 odpovedí (odpovedalo 61 percent oslovených subjektov), pričom zastúpenie mala široká škála verejných obstarávateľov z troch rozdielnych regiónov.

Online kurzy, individuálne školenia

Stále pracoviská v Prešove, Trenčíne a Banskej Bystrici, ktoré existujú až viac ako rok, pokračovali okrem iného aj vo vykonávaní lektorskej činnosti. Zorganizovali pritom pätnásť online kurzov, v rámci ktorých vyškolili 159 účastníkov. "Stále pracoviská v predmetnom období zrealizovali aj individuálne školenia pre Finančné riaditeľstvo SR, Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a mesto Lučenec," povedal ďalej T. Bučko. Nad rámec metodickej a lektorskej činnosti stálych pracovísk patrila príprava podcastu o problematike súhrnných správ, vytvorenie podkladov k školeniam na nové témy, napríklad, spomínané súhrnné správy, či aktualizácia kontaktov v databázach klientov.

Vplyv pandemických opatrení

Pretrvávajúce obmedzenia z dôvodu pandémie koronavírusu v podmienkach stálych pracovísk vytvorili priestor pre flexibilné a moderné riešenia. "Činnosť stálych pracovísk sa v dôsledku nariadenia zamestnancom vykonávať prácu z domácnosti kompletne premiestnila z našich kancelárií do online prostredia. Zmena nastala najmä v spôsobe dopytov, kde počas prvých troch mesiacov roka 2021 prevažovali telefonické odborné usmernenia, čo vyplýva z dôvodu, že osobné konzultácie s ohľadom na lockdown nie je v zásade možné realizovať," uviedol T. Bučko.

O čo sa vyhlasovatelia súťaží zaujímajú

Vyhlasovatelia súťaží sa najčastejšie zaujímajú o problematiku súhrnných správ a správneho zverejňovania dokumentov vo svojom profile cez formuláre v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ). Často sa pýtajú aj na podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou. "Klienti vyhľadávajú pomoc stálych pracovísk aj pri zložitejších prípadoch realizovania zákaziek, napríklad, podlimitným postupom. Medzi konzultované témy zaraďujeme zmeny zmluvy, evidenciu referencií, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ale aj výnimky zo zákona," pokračoval riaditeľ odboru stálych pracovísk. Pri riešení zložitejších a komplikovaných prípadov je podľa neho častokrát potrebná aj súčinnosť s inými odbormi úradu. Stále pracoviská sa stretávajú aj so žiadosťami klientov o individuálne školenia, ktorým sa snažia v čo najväčšej možnej miere vyhovieť.

Vyškolia aj hlavných kontrolórov samospráv

Stále pracoviská v súčasnosti pokračujú v lektorskej činnosti. Na školeniach sa zúčastňuje široké spektrum verejných obstarávateľov, nielen mestá a obce, ale aj základné a stredné školy, domovy dôchodcov a sociálnych služieb, či orgány štátnej správy. "Vzhľadom na to, že stále pracoviská v prvom kvartáli 2021 spracovali školenie výhradne na problematiku súhrnných správ, v súčasnosti prebieha aj realizácia týchto školení," poznamenal T. Bučko. Zároveň prebieha príprava na realizáciu novej školiacej aktivity pre hlavných kontrolórov v samosprávach. Prvotné školenie bolo vo forme tzv. pilotného kurzu, ktorý bol po pripomienkovaní účastníkov školenia upravený s cieľom čo najviac zohľadniť ich potreby. "Predpokladaný začiatok týchto školení je naplánovaný na máj 2021," prezradil riaditeľ odboru.

V ďalšom období sa stále pracoviská zamerajú práve na školenie hlavných kontrolórov samospráv so zámerom obsiahnuť čo najviac členov ich združenia. "Predmetná činnosť, ako dôsledok nadviazania spolupráce ÚVO a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, bude zameraná na kontext kontroly (nielen) zákaziek s nízkou hodnotou. Má teda za cieľ ozrejmiť hlavným kontrolórom všetky podstatné aspekty spojené s výkonom kontroly verejných obstarávaní tak, aby táto bola vykonávaná vecne správne s prihliadnutím na všetky podstatné riziká a porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré môžu byť kontrolou zistené," priblížil T. Bučko. Stále pracoviská súčasne plánujú naďalej realizovať ostatnú poradenskú, ako aj lektorskú činnosť pre všetky subjekty verejného obstarávania.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.