Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 34. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Informácie, zoskupené v týždennom prehľade výstupov úradu za predchádzajúci týždeň, Vám zosumarizovali rozhodnutia úradu týkajúce sa rozhodovacej praxe úradu. Rozhodnutie o zastavení konania vydal legislatívno-právny odbor. Dozviete sa aj, ako Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zamietol kasačnú sťažnosť podanú žalobcom na ÚVO. Predseda úradu zmenil právoplatné rozhodnutie úradu, nakoľko uvedené porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. V jednom prípade predseda úradu zastavil konanie o preskúmaní právoplatného rozhodnutia úradu a Rady ÚVO na základe podnetu riadiaceho orgánu.

Metodické usmernenia riešia problematiku napr. stanovenia zmluvných podmienok, ktoré sú v kompetencii verejného obstarávateľa alebo výklad pojmu „rozvojová spolupráca“ v kontexte zákonnej výnimky. Zaujímavým je aj metodické usmernenie, ktoré môže pomôcť zabezpečiť princíp transparentnosti zverejnením relevantných informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad úre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.