Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 5 k 32. výzve v operačnom programe Kvalita životného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. apríla 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo 13.4.2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

Výzva je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch.

Cieľom Usmernenia č. 5 k 32. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

1. aktualizácia výzvy na základe aktuálnej verzie Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia“),

2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“),

3. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),

4. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),

5. aktualizácia výzvy na Príručku k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia na verziu 2.7,

6. zvýšenie alokácie výzvy

7. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Predmetné usmernenie je prístupné TU.

Zdroj: OPK ŽP

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.