Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Usmernenie č. 7 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok.

Cieľom usmernenia č. 7 k 21. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je najmä:

1. aktualizácia hodnôt value for money;

2. doplnenie do skupiny výdavkov 930 výdavok s názvom „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky (napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a stavebné tovary/materiály)“. V rámci uvedenej skupiny výdavkov je teda možné zo strany žiadateľov zahrnúť výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky;

3. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 a 12;

4. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);

5. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;

6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9;

7. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov;

8. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku;

9. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty ním dotknuté nájdete TU.

 

 Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie