Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II.

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravil Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) pri dodržaní základných povinností verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov – princípy vo verejnom obstarávaní a pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti – vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov.

Vytvorenie analýzy a metodiky vychádza z implementácie národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 1 „Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe“, ktorej cieľom je zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. Projekt je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Gestorom implementácie projektu je odbor dohľadu, ktorý pod dozorom riaditeľa Tomáša Lepieša vytvoril analýzu a metodiku. „Odkedy som sa stal riaditeľom odboru dohľadu, snažím sa podporovať harmonizáciu rozhodovacej praxe vo verejnom obstarávaní na Slovensku a som nesmierne rád, že tento dokument môže prispieť k naplneniu tohto cieľa“, uvádza riaditeľ odboru dohľadu, Tomáš Lepieš.

Analýza a metodika je v poradí druhým vydaním z celkových piatich analýz a metodík, ktoré budú vychádzať priebežne, počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti. Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, základné princípy vo verejnom obstarávaní a za akých podmienok môže verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ použiť inštitút vysvetľovania a doplnenia predložených dokladov. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušné rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona II. (pdf, 481 kB) na stiahnutie, ako aj ďalšie informácie o realizácii národného projektu, nájdete na webovom sídle: https://zevo.uvo.gov.sk/.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.