Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO upozorňuje na zmeny súvisiace s kauciou v odvolacom konaní (novela – zákon č. 395/2021 Z. z.)

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že novelou (zákon č. 395/2021 Z. z.) zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobúda účinnosť 31. 03. 2022, sa zvyšuje kaucia, ktorú je odvolateľ povinný zložiť na účet úradu, a to na dvojnásobok. Táto zvýšená kaucia sa vzťahuje na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydá po 30. 03. 2022.

Ak teda odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal do 30. 03. 2022, je povinný zložiť kauciu v pôvodnej výške, teda podľa ZVO účinného do 30. 03. 2022 (§ 187h ods. 17).

S účinnosťou od 31. 03. 2022 je kaucia, ktorú je potrebné zložiť s podaním odvolania, upravená v § 187i ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 

 

Smerovanie odvolania

Pôvodná výška kaucie

(podľa ZVO účinného
do 30. 03. 2022)

Zvýšená výška kaucie

(podľa ZVO účinného
od 31. 03. 2022)

Odvolanie proti rozhodnutiu
o námietkach

Nadlimitná zákazka, koncesia, súťaž návrhov

6 000

12 000

Podlimitná zákazka

3 000

6 000

Odvolanie proti rozhodnutiu z výkonu kontroly
pred uzavretím zmluvy

Nadlimitná zákazka, koncesia, súťaž návrhov

1 000

2 000

Iné zákazky
(napr. podlimitná zákazka)

500

1 000

Odvolanie proti rozhodnutiu z výkonu kontroly po uzavretí zmluvy

Nadlimitná zákazka, koncesia, súťaž návrhov

600

1 200

Iné zákazky
(napr. podlimitná zákazka)

300

600


Ak teda odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal po 30. 03. 2022, je povinný zložiť kauciu vo zvýšenej výške, teda podľa ZVO účinného od 31. 03. 2022 (§ 187h ods. 15).

Príklad: Ak odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach v nadlimitnej zákazke, ktoré úrad vydal 30. 03. 2022, skladá kauciu vo výške 6 000 eur.

Ak však odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach v nadlimitnej zákazke, ktoré úrad vydal 31. 03. 2022, skladá kauciu vo výške 12 000 eur.

 

Zmena lehoty na pripísanie kaucie v odvolacom konaní

Predmetnou novelou sa súčasne mení lehota na pripísanie kaucie na účet úradu, a to tak, že kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení odvolania v lehote podľa odseku 2 (§ 187i ods. 10).

Táto nová úprava lehoty na pripísanie kaucie na účet úradu sa vzťahuje na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydá po 30. 03. 2022.

Príklad: Podľa ZVO účinného do 30. 03. 2022 postačovalo, ak bola kaucia pripísaná na účet úradu najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uplynutí lehoty na doručenie odvolania.

To znamená, že ak bolo rozhodnutie úradu vydané v stredu 30. 03. 2022 (pričom toto rozhodnutie je doručené odvolateľovi vo štvrtok 31. 03. 2022), lehota na doručenie odvolania mu začína plynúť v piatok 01. 04. 2022 a uplynie v pondelok 11. 04. 2022 (keďže posledný deň lehoty pripadol na nedeľu 10. 04. 2022).

Posledným dňom lehoty na pripísanie kaucie na účet úradu tak je utorok 12. 04. 2022. Nie je pritom rozhodujúce, kedy počas lehoty na doručenie odvolania odvolateľ doručí odvolanie. (Ak aj teda odvolateľ doručí odvolanie v stredu 06. 04. 2022, posledným dňom na pripísanie kaucie je stále utorok 12. 04. 2022).

Poznámka: Pravidlá počítania lehôt sú upravené v § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa ZVO účinného od 31. 03. 2022 však kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení odvolaniaPosledný deň lehoty na pripísanie kaucie teda bude závislý od toho, v ktorý konkrétny deň odvolateľ doručí odvolanie úradu.

To znamená, že ak bude rozhodnutie úradu vydané vo štvrtok 31. 03. 2022 (pričom bude doručené odvolateľovi v piatok 01. 04. 2022), lehota na doručenie odvolania mu začne plynúť v sobotu 02. 04. 2022 a uplynie v pondelok 11. 04. 2022.

Ak odvolateľ doručí odvolanie úradu v pondelok 11. 04. 2022, kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr v utorok 12. 04. 2022. Ak však odvolateľ doručí odvolanie úradu už v stredu 06. 04. 2022, je povinný kauciu zložiť tak, aby bola pripísaná na účet úradu najneskôr vo štvrtok 07. 04. 2022.

Upozornenie: V prípade, ak v zákonom ustanovenej lehote nie je na účet úradu pripísaná kaucia v správnej výške, rada je ex offo povinná konanie o odvolaní zastaviť podľa § 187i ods. 13 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. rada nerozhodne meritórne o podanom odvolaní. Nezloženie kaucie na účet úradu v zákonom ustanovenej výške, rovnako ako nezloženie kaucie v zákonom ustanovenej lehote, nie je možné odpustiť.

Úrad tiež pre úplnosť dáva do pozornosti, že ak v konaní o odvolaní odvolateľ vezme späť odvolanie po 30. 03. 2022, kaucia, ktorú zložil s podaním odvolania, sa vo výške 50 % stane príjmom štátneho rozpočtu (§ 187i ods. 10 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní). Úrad teda v takomto prípade vráti odvolateľovi kauciu vo výške len 50 %. Táto zmena sa vzťahuje na všetky prebiehajúce odvolacie konania (bez ohľadu na dátum vydania rozhodnutia úradu, proti ktorému odvolanie smeruje).

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.