Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO vydal metodickú príručku a Infografiku k zákonu o podpore ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V nadväznosti na nový zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy(ďalej len „zákon o ekologických vozidlách“), tím zeleného verejného obstarávania pripravil pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť ďalší projektový výstup – prehľadnú Infografiku a metodickú príručku s názvom„Ekologické vozidlá a vybrané služby povinne zabezpečované ekologickými vozidlami“.

Primárnym a nosným princípom nového zákona o ekologických vozidlách je uvedenie požiadaviek na minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale aj uzatváranie zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.

Upozorňujeme verejných obstarávateľov/obstarávateľov, žetáto povinnosť sa okrem nadobúdania vozidiel formou kúpy, lízingu, kúpy na splátky alebo prenájmu vozidla vzťahuje aj na ďalšie služby, ako sú napr. obstarávanie služieb verejnej cestnej dopravy, služieb doručovania poštových zásielok, služieb na zber odpadu, a pod. (viď príloha číslo 1 zákona o ekologických vozidlách a metodická príručka).

Metodická príručkaje zameraná na ozrejmenie a vysvetlenie základných pojmov, práv a povinností vyplývajúcich z nového zákona o ekologických vozidlách. V úvodných častiach dokumentu je vysvetlená definícia ekologického vozidla, kto a pri akých zákazkách má povinnosť nakupovať ekologické vozidlá alebo požadovať dodanie služieb prostredníctvom ekologických vozidiel, na aké kategórie vozidiel sa vzťahujú nové pravidlá, aké sú výnimky a aký minimálny percentuálny podiel musí byť podľa nového zákona o ekologických vozidlách dodržaný. Záverečné časti metodickej príručky sú zamerané na vysvetlenie nových informačných povinností, spôsob a periodicitu ich vykonávania. Zároveň dokument približuje aj spôsob vykonávania kontrol a informuje o výške sankcií v prípade nedodržania zákonných povinností. V záverečnej časti metodickej príručky nájdete zoznam najčastejších otázok, ktoré môžu vzniknúť pri tomto type nákupov.

Súčasne s metodickou príručkou prinášame aj prehľadnú Infografiku, ktorá má verejným obstarávateľom a obstarávateľom pomôcť rýchlo sa zorientovať v základných povinnostiach súvisiacich s novým zákonom o ekologických vozidlách.

Uvedené materiály boli pripravené v rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý podporuje Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Veríme, že tieto materiály budú inšpiráciou aj pre tých, ktorých nákupy síce nepodliehajú ustanoveniam zákona o ekologických vozidlách, avšak majú záujem prispieť k ochrane životného prostredia na Slovensku.

Metodická príručka a Infografika na stiahnutie tu

 Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.