Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO zorganizoval medzinárodný workshop o zelenom verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 26. mája 2021 zorganizoval Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) online workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie s medzinárodnou účasťou zástupcu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), poslanca Európskeho parlamentu, viacerých odborníkov na problematiku ekológie alebo zeleného verejného obstarávania z Českej republiky a zo Slovenska. Cieľom workshopu bolo priblížiť vyhlasovateľom súťaží a odbornej verejnosti ekologické témy s prepojením na environmentálne charakteristiky v procese zeleného verejného obstarávania.

Program workshopu bol rozdelený na dva samostatné celky. Prvý celok bol všeobecný, zameraný primárne na ekologické témy, ktoré mali za cieľ vzdelávať verejných obstarávateľov / obstarávateľov / odbornú verejnosť v oblasti environmentálnych aspektov s prepojením na zelené verejné obstarávanie. V rámci prvého bloku zazneli inšpiratívne príspevky k trendom, cieľom a výzvam v zelenom verejnom obstarávaní, inovatívnemu prístupu v rámci energetickej hospodárnosti budov, udržateľnej produkcii dreva a elektromobility. Druhý celok bol tvorený praktickou časťou zameranou na príklady dobrej praxe z oblasti zeleného verejného obstarávania, ktoré prezentovali zástupcovia z Českej republiky a zo Slovenska.

„Veľkou inšpiráciou pre vyhlasovateľov súťaží boli reálne skúsenosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Masarykovej univerzity k téme odpadového hospodárstva, zástupcu Českého vysokého učení technického z Prahy k meraniu, monitorovaniu a vymáhaniu spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, ako aj príspevky o možných nástrahách a rizikách inovatívnych zelených riešení,“ uviedla A. Gajdošíková z ÚVO.

„Rovnako zaujímavé praktické príklady boli vyhlasovateľom súťaží a odbornej verejnosti prezentované slovenskými zástupcami z Ministerstva vnútra SR, Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a ÚVO,“ doplnil M. Gavorník z ÚVO.

Celkovo sa workshopu zúčastnilo 83 účastníkov a vystúpilo na ňom 14 panelistov. V rámci organizácie išlo o prvý medzinárodný workshop, ktorý bol realizovaný výlučne online formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams.

T. Slávik z ÚVO na záver uviedol: „Realizáciu workshopu sme spolu s mojimi kolegami vnímali ako výzvu, nakoľko doposiaľ ÚVO nerealizovalo takéto veľké podujatie čo do obsahu tém a prezentujúcich, navyše výlučne online formou. Nebolo to jednoduché, ale v čase, kedy si všetci uvedomujeme, že zdravie našich kolegov a vyhlasovateľov súťaží je pre všetkých prioritou, by sme radi aj do budúcna pokračovali v nastolenom trende a ku koncu roka by sme chceli zorganizovať ďalšie školenia zamerané na praktickú aplikáciu environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.“

Workshop bol realizovaný v rámci Aktivity č. 2 - Udržateľné a strategické verejné obstarávanie, národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ukážku z realizovaného workshopu, v ktorej nájdete aj krátky zostrih príhovoru predsedu ÚVO Miroslava Hliváka, ktorý workshop svojím príhovorom otvoril, si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/rVcO8MS3U-I

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.