Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Uzatvorenie 15. výzvy a zmena alokácie a uzavretie 16. výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 31. marca 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo informácie o uzatvorení 15. výzvy a informácie o zmene alokácie a uzavretí 16. výzvy.

Informácia o uzavretí 15. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na nedostatočný dopyt uzavrie 15. výzvu, zameranú na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov 2. mája 2022; po tomto termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

Informácia o zmene alokácie a uzavretí 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že:

1. s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy (v porovnaní s inými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva) a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov o 10 milónov eur a

2. s ohľadom na dĺžku konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a priemernú dobu realizácie projektov v rámci tejto výzvy v kontexte blížiaceho sa termínu ukončenia obdobia oprávnenosti výdavkov, RO uzavrie výzvu ukončením aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30. júna 2022; po tomto termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 79,4 mil. eur. V prípade, že budú v rámci posledného hodnotiaceho kola predložené kvalitné ŽoNFP nad rámec disponibilnej alokácie výzvy a RO identifikuje dodatočné disponibilné zdroje, bude alokácia výzvy navýšená v takej miere, aby bolo možné podporiť všetky ŽoNFP, ktoré spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku.

Zdroj: OPK ŽP

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie