Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vykonal v roku 2023 celkom 592 kontrol, rozhodol o 322 námietkach a ukončil celkom 6 ex ante posúdení. Činnosť úradu súvisiaca s kontrolou sa dotkla zákaziek v súhrnnej hodnote takmer 12 miliárd eur. Z celkového počtu 322 námietok bolo vyhovené takmer 29%, čo predstavuje 93 námietok.  Priemerná dĺžka konania o námietkach predstavovala 41 dní.

Proti rozhodnutiam vydaným úradom bolo v roku 2023 podaných 36 žalôb. Úrad v tomto roku podal 5 žalôb o určenie neplatnosti zmluvy a spolu vybavil celkom 13 podnetov na podanie žaloby o určenie neplatnosti zmluvy.

Kompetenciou úradu je aj ukladanie pokút za správne delikty. V roku 2023 úrad vydal 141 prvostupňových rozhodnutí o uložení sankcie za správny delikt a vybavil 67 podnetov na začatie správneho konania. Voči prvostupňovým rozhodnutiam, vydaným v roku 2023, bolo doručených 30 rozkladov. Rade úradu bolo doručených 14 odvolaní proti rozhodnutiam vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

V roku 2023 bolo úradu doručených celkovo 425 žiadostí o metodické usmernenia, vyjadrenia alebo stanoviská. Vybavených bolo do konca roka celkovo 385. Úrad v rámci vzdelávacej činnosti zorganizoval 229 školení s celkovým počtom 8 935 účastníkov.

V rámci masmediálnej komunikácie pokračovala propagácia odbornosti a transparentnosti úradu, ako aj zvyšovanie povedomia o oblasti verejných nákupov a správe verejných financií. V minulom roku bolo evidovaných celkovo 2 821 mediálnych výstupov týkajúcich sa Úradu pre verejné obstarávanie, 164 výstupov týkajúcich sa predsedu ÚVO a 116 výstupov týkajúcich sa hovorcu úradu. V hodnotenom období bolo zverejnených 147 správ a 39 týždenných reportov.

Správu o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie nájdete zverejnenú na stránke: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/spravy-o-cinnosti-uradu

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.