Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vo výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine navýšili finančné zdroje

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. júna 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 47 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je najmä:

1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 10 000 000 EUR na 27 000 000 EUR z dôvodu vysokého dopytu zo strany žiadateľov, ktorý niekoľkonásobne prekračuje aktuálny objem disponibilných zdrojov v rámci 62.výzvy;

2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP;

3. zrušenie viacerých finančných limitov, (napr. zrušenie limitu 200 000 EUR, t.j. zrušenie maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie, ďalej napr. zrušenie limitu na výdavky súvisiace s realizáciou zelenej strechy, ako aj úprava prepočtu limitu na mobiliár), a to z dôvodu zníženia administratívnej a finančnej záťaže pre žiadateľov, ako aj pre samotný výkon odborného hodnotenia;

4. vytvorenie novej skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, v rámci ktorej je možné čerpať rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky, a to z dôvodu riešenia situácie spojenej s nárastom cien stavebných prác.

5. uplatnenie zásobníka projektov podľa ustanovenia §21 zákona o príspevku z EŠIF;

6. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 a 12;

7. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“);

8. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;

9. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.8,

10. vypustenie a úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) s cieľom zjednodušiť vypracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a zrýchliť čerpanie finančných prostriedkov;

11. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“);

12. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Znenie usmernenia a dokumenty ním dotknuté nájdete TU.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.