Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Vyhlásili výzvu Učitelia pre 21. storočie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. marca 2022 - Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Cieľom výzvy v 1. kole je vytvorenie prvých 16 regionálnych centier podpory učiteľom v zmysle platných míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých úlohou je v partnerskej spolupráci s ministerstvom podporiť školy a školské zariadenia v danom regióne v procese aplikácie nových foriem metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov.

Ciele výzvy:        

1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.

2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Projekt sa bude realizovať v 3 kolách. Výsledkom troch kôl výzvy je vznik postupne 40 regionálnych centier  (v priemere jedno centrum na dva okresy) s priemerne 10 členným tímom mentorov. Centrá budú lokalizované po celom Slovensku tak, aby mal každý učiteľ vo svojom regióne dostupné aspoň jedno takéto centrum a aby školy v okolí centier vytvárali spolupracujúcu sieť škôl.

Dôležité informácie:

Podávanie žiadosti: žiadosť o prostriedky mechanizmu sa podáva prostredníctvom elektronického formulára na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk) do 31. 3. 2022 do 23:59 min. a následne v rovnakom termíne ako podanie všeobecnej agendy MŠVVaŠ SR cez rovnaký portál – priamy odkaz sa zobrazí po odoslaní elektronického formulára. Formulár je dostupný na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_350576 

Uzávierka 1. kola výzvy je 31. marca 2022 o 23:59 a následne v rovnakom termíne ako podanie všeobecnej agendy MŠVVaŠ SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) – priamy odkaz sa zobrazí po odoslaní elektronického formulára.

Na 1. kolo výzvy je vyčlenených celkom 10 099 800 EUR. Finančné prostriedky budú poskytnuté z Plánu obnovy a odolnosti SR sú určené na zriadenie a úhradu prevádzkových nákladov Regionálnych centier podpory učiteľov.

Viac informácií nájdete TU.

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.