Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na boj proti dezinformáciám a rozvoj informačnej gramotnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. júla 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska. Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021.

Cieľom výzvy je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna gramotnosť, analýza zdrojov informácií, a podobne), rozvoj a aplikovanie strategickej komunikácie a oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií. Oprávnené aktivity sú vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti informačnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám alebo vytvorenie a distribúcia vzdelávacích materiálov alebo podporných edukačných materiálov zameraných na rovnakú oblasť.

Vyhlásená výzva v celkovej hodnote 120-tisíc eur je určená na zvyšovanie informačnej gramotnosti a digitálnych zručností, na získavanie zručností  potrebných na prácu s informáciami, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, schopnosť analyzovať zdroje informácií, ale aj na oboznámenie sa s digitálnymi nástrojmi a technikami v boji proti šíreniu dezinformácií.

Podporené projekty musia byť zrealizované do 31. marca 2022 a majú byť zamerané na vzdelávanie, tvorbu edukačných materiálov, realizáciu workshopov nielen na školách, ale aj v rámci rôznych profesijných skupín. Smerovať by mali priamo na študentov stredných a vysokých škôl, ich učiteľov a pedagógov, na zamestnancov štátnej správy i verejnosť.

Cieľovou skupinou aktivít by mali byť študenti stredných a/alebo vysokých škôl, učitelia stredných a/alebo vysokých škôl, zamestnanci štátnej správy či verejnosť.

Na jeden projekt je možné žiadať podporu od 10-tisíc do 40-tisíc eur. Prihlásiť sa môžu organizácie a firmy so sídlom na území Slovenska z radov občianskych združení, nadácií, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,  mimovládne organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby – podnikatelia, základné školy, stredné školy alebo vysoké školy

Výzva je financovaná v zmysle zákona č. 111/2018 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa žiadosť vrátane jej príloh predkladá ministerstvu v lehote určenej vo výzve na predkladanie žiadostí, v elektronickej podobe podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosti doručené poštou nebudú akceptované.

Presné podmienky výzvy a ďalšie informácie nájdete na stránke TU 

Zdroj: mirri.gov.sk

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.