Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na konzultácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. marec 2022

Úrad pre verejné obstarávanie pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Dňa 23. septembra 2019 vydala Európska komisia Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1780 z  23. septembra 2019, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 (elektronické formuláre). Predmetné vykonávacie nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa od 14. novembra 2022. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1986 sa zrušuje s účinnosťou od 25. októbra 2023. Od 25. októbra 2023 je preto v rámci celej EÚ povinná plná implementácia vykonávacieho nariadenia 2019/1780. Na základe vykonávacieho nariadenia 2019/1780 je Slovenská republika, ako členský štát, povinná do stanovených termínov zabezpečiť reálnu vnútroštátnu implementáciu štandardných formulárov používaných na uverejňovanie konkretizovaných oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie. Problematika používania formulárov vo verejnom obstarávaní na uverejňovanie oznámení v Úradom vestníku EÚ je legislatívne upravená v zákone o verejnom obstarávaní a osobitnom vykonávacom predpise. Predmetom novelizácie budú legislatívne úpravy potrebné pre riadnu implementáciu nariadenia 2019/1780 a to predovšetkým úprava zverejňovania niektorých informácií v rámci oznámení používaných v procese verejného obstarávania a taktiež zákonné zadefinovanie nových štandardných formulárov na uverejňovanie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní.

Úrad pre verejné obstarávanie preto v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 16. marca 2022 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými zainteresovanými stranami v súvislosti s prípravou návrhu zákona. Konzultácie budú prebiehať formou výmeny informácií a konzultácií prostredníctvom elektronickej komunikácie so subjektmi, ktoré prejavia záujem o spoluprácu pri príprave novej právnej úpravy. Termín ukončenia konzultácií je 13. apríl 2022.

Kontakt: Tel.: 02/502 64 545;

e-mail: konzultacie@uvo.gov.sk

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.